Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Lợi nhuận và một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 1

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Lợi nhuận và một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 1


  LỜIMỞĐẦU


  Xây dựng cơ bản là một rtong những ngành sản xuất mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân, chiếm vị trí quan trọng trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoáở nước ta. Cùng với tiến trình phát sinh chung của đất nước, ngành xây dựng cơ bản đã vàđang không ngừng khẳng định vị thế của mình ngày một lớn mạnh, làm cho bộ mặt đất nước thay đổi từng ngày.
  Trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang vận hành theo cơ chế thị trường có sựđiều tiết vĩ mô của Nhà nước, chính sách mở cửa đã tạo ra những cơ hội mới cũng như những khó khăn mới cho các doanh nghiệp xây lắp trong nước khi vừa phải cạnh tranh với nhau lại vừa phải cạnh tranh với các doanh nghiệp xây lắp nước ngoài có tiềm năng tài chính to lớn, trang thiết bị hiện đại và bề dày kinh nghiệm trong đấu thầu quốc tế. Các doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển vàđứng vững trên thị trường thì hoạt động sản xuất kinh doanh phải có lãi, phải mang lại lợi nhuận. Chính vì vậy hiệu quả kinh tế trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Mà hiệu quả kinh tếđược biểu hiện tập trung ở một trong những đòn bẩy kinh tế có hiệu lực nhất kích thích mạnh mẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, lợi nhuận còn là nguồn tài chính quan trọng dùng để tái sản xuất mở rộng kinh doanh và nâng cao đời sống người lao động trong doanh nghiệp .
  Xuất phát từ vai trò to lớn của lợi nhuận trong hoạt động sản xuất kinh doanh và trong thực tế hiện nay, thì việc đi sâu tìm hiểu về lợi nhuận và các nhân tốảnh hưởng tới lợi nhuận để từđó có biện pháp tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp là một việc làm rất thiết thực và hết sức cần thiết. Qua quá trình học tập, nghiên cứu và tìm hiểu hoạt động Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118, được sự giúp đỡ tận tình của giáo viên hướng dẫn TS. Bạch Đức Hiển, tập thể anh chị phòng Tài chính kế toán của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118.
  Em đã tập trung nghiên cứu đề tài:
  Lợi nhuận và một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118.

  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương1: Lợi nhuận và tầm quan trọng phải phấn đấu tăng lợi nhuận của dn trong nền kinh tế thị trường.
  Chương 2: Tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện lợi nhuận của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118.
  Chương3: Một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao lợi nhuận ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118.
  Do thời gian đi sâu tìm hiểu chưa nhiều, với trình độ và thời gian nghiên cứu có hạn nên đây mới chỉ là những nghiên cứu bước đầu và không thể tránh khỏi những hạn chế, sai sót khi làm bài. Em rất mong nhận được góp ý của thầy giao, và các bạn để em tiếp tục hoàn thiện đề tài này./.

  MỤCLỤC

  Trang
  LỜI MỞĐẦU 1
  CHƯƠNG 1 – Lợi nhuận và tầm quan trọng phải phấn đấu tăng

  lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
  1.1. Lợi nhuận của doanh nghiệp trong nền kinh tế
  thị trường. 3
  1.1.1. Khái niệm về lợi nhuận 3
  1.1.2. Nội dung lợi nhuận của doanh nghiệp 3
  1.1.3. Tỷ suất lợi nhuận của doanh nghiệp 5
  1.1.3.1. Tỷ suất lợi nhuận vốn kinh doanh (doanh lợi vốn) 5
  1.2.Ý nghĩa về lợi nhuận của doanh nghiệp 7
  1.3. Một số phương hướng và biện pháp cơ bản để nâng
  cao lợi nhuận của doanh nghiệp. 9
  1.3.1. Các nhân tốảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 9
  1.3.1.1. Nhóm nhân tốảnh hưởng tới doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 9
  1.3.1.2. Nhóm nhân tốảnh hưởng tới chi phí sản xuất và giá
  thành sản phẩm hàng hoá tiêu thụ: 11
  1.3.2. Một số phương hướng và biện pháp cơ bản để nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp. 12
  1.3.2.1. Nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm. 12
  1.3.2.2. Tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm. 13
  1.3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: 17

  CHƯƠNG 2 – Tình hình hoạt động kinh doanh và thực hiện lợi nhuận
  của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118 19

  2.1. Khái quát chung về tình hình hoạt động kinh doanh của
  Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118 19
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần
  xây dựng công trình giao thông 118 19
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty cổ phần xây dựng công
  trình giao thông 118: 20
  2.1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh 21
  2.1.3.1. Đặc diểm tổ chức sản xuất hoạt động kinh doanh. 21
  2.1.3.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý. 22
  2.1.3.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán. 25
  2.1.3.4. Quy trình công nghệ sản xuất của Công ty: 26
  2.1.4. Tình hình thị trường và khả năng kinh doanh của Công ty: 26
  2.1.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty: 27
  2.1.5.1.Kết quả tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong
  một số năm gần đay (2003 - 2004): 27
  2.1.5.2. Tình hình tài chính của Công ty trong năm 2004: 27
  2.2. Thực trạng tình hình thực hiện lợi nhuận ở Công ty
  cổ phần xây dựng công trình giao thông 118. 41
  2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn chủ yếu trong hoạt động
  sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua. 41
  2.2.1.1. Những thuận lợi: 41
  2.2.1.2. Khó khăn: 41
  2.2.2. Thực trạng tình hình thực hiện lợi nhuận của công ty. 42
  2.2.2.1. Những kết quả vàđặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh
  của công ty trong hai năm (2003-2004). 42
  B. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp 42
  B. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 44
  2.2.2.2.Đánh giá tình hình tăng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh
  doanh ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118. 45
  2.3. Những nguyên nhân chủ yếu tác động đến tình hình thực
  hiện lợi nhuận sản xuất kinh doanh ở Công ty cổ phần xây dựng
  công trình giao thông 118. 47
  2.3.1. Tình hình thực hiện doanh thu tiêu thụ 47
  2.3.2. Tình hình quản lý chi phí và thực hiện kế hoạch giá thành: 47
  a/Tình hình quản lý giá thành sản xuất sản phẩm: 48
  b/ Tình hình quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp: 49
  2.3.4. Tình hình quản lý sử dụng vốn của Công ty: 50
  2.4. Những vấn đề cần đặt ra trong việc phấn đấu tăng lợi nhuận
  của Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118: 51
  CHƯƠNG 3 – Một số giải pháp góp phần nâng cao lợi nhuận tại Công
  Ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 118 54

  3.1. Phương hướng và nhiệm vụđể phát triển của Công ty cổ
  phần xây dựng công trình giao thông 118 trong năm 2004 54
  3.2. Một giải pháp gia tăng lợi nhuận của Công ty cổ phần xây
  dựng công trình giao thông 118. 55
  3.2.1. Phấn đấu tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm: 55
  3.2.1.2 Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: 56
  3.2.1.2. Đối với chi phí nhân công trực tiếp: 57
  3.2.1.4. Đối với chi phí máy thi công: 58
  3.2.1.4. Đối với chi phí sản xuất chung 58
  3.2.1.5. Đối với chi phí quản lý doanh nghiệp : 58
  3.2.2. Chú trọng đầu tưđổi mới tài sản cốđịnh, nâng cao năng lực
  cạnh tranh: 59

  3.2.3. Nâng cao chất lượng hoạt động vàđẩy mạnh công tác tìm kiếm
  thị trường, tăng khối lượng công trình nhận thầu: 60
  3.2.4. Lựa chọn khai thác nguồn vốn hợp lýđáp ứng yêu cầu kinh
  doanh: 61
  3.2.5. Tổ chức tốt công tác thanh toán và thu hồi nợ phải thu. 62
  3.2.6. Tổ chức tốt công tác sản xuất, đầy nhanh tiến độ công trình
  hoàn thành bàn giao nhằm giảm chi phí sản xuất kinh doanh: 63
  3.2.7. Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực: 63
  KẾTLUẬN 65
  DANHMỤCTÀILIỆUTHAMKHẢO 66  Xem Thêm: Lợi nhuận và một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 1
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Lợi nhuận và một số giải pháp nhằm tăng lợi nhuận ở Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 1 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status