Đề tài: Phân tích hoạt động SXKD của Cty may Chiến Thắng


MỤC LỤC
Phần mở đầu


Phần I: Giới thiệu khái quát chung về doanh nghiệp
1. Quá trình hình thành và phát triển của doanh nghiệp
2. Chức năng và nhiệm vụ của doanh nghiệp
3. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý doanh nghiệp

Phần II: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may Chiến Thắng
1. Các loại hàng hoá kinh doanh của công ty
2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty
3. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoat động sản xuất kinh doanh công ty

Phần III: Đánh giá chung và lựa chọn hướng đề tài tốt nghiệp
1. Đánh giá, nhận xét tình hình của Công ty May Chiến Thắng
2. Những vấn đề Công ty cần quan tâm
3. Định hướng phát triển của Công ty May Chiến Thắng (2001-2005)

Phần Kết luận


Xem Thêm: Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may Chiến Thắng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty may Chiến Thắng sẽ giúp ích cho bạn.