Đề tài: Tình hình hoạt động SXKD của Cty Việt Thành.


MỤC LỤC

MỤC LỤC 1
LỜI MỞ ĐẦU 2


I. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VIỆT THÀNH. 4
1. Thông tin chung về công ty Việt Thành. 4
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty Việt Thành. 4
2.1. Giai đoạn hình thành và phát triển từ năm 1995 đến 2001. 4
2.2. Giai đoạn hình thành và phát triển từ năm 2001 đến nay. 8
3. Chức năng nhiệm vụ. 11

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY VIỆT THÀNH. 12
1. Năng lực sản xuất kinh doanh của Việt Thành. 12
2. Môi trường kinh doanh của công ty Việt Thành. 13
2.1 Khách hàng. 13
2.2 Yếu tố thuộc về đối cạnh tranh. 16
2.3 Các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh khác (vĩ mô). 17
3. Kết quả hoạt động kinh doanh. 18

III. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING CỦA CÔNG TY. 20
1. Hoạt động về phân phối sản phẩm. 20
2. Các chính sách khuyến mãi. 24
3 . Chính sách giá. 28

KẾT LUẬN. 29


Xem Thêm: Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Việt Thành.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Việt Thành. sẽ giúp ích cho bạn.