Đề tài: Cổ phần hóa một bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước- thực trạng và Giải pháp


Mục Lục
Lời nói đầu 1


Chương I: Một số vấn đề chung về CPH DNNN 2
I. CPH DNNN- Một tất yếu khách quan 2
1. Vài nét về Công ty cổ phần và bản chất của quá trình CPH 2
2. CPH một bộ phận DNNN- một hướng đi mang tính tất yếu 3
II. Mục tiêu, đối tượng áp dụng, nguyên tắc và hình thức CPH 4
1. Mục tiêu của việc chuyển DNNN thành CTCP 4
2. Đối tượng áp dụng 4
3. Hình thức CPH 4
4. Đối tượng và điều kiện mua cổ phần 5
III.CPH DNNN ở một số nước trên thế giới- Bài học kinh nghiệm 5
1. Hàn quốc: 5
2. Nhật Bản: 5
3. CPH của Trung Quốc- một số nét chính 6

Chương II: Tiến trình CPH, thực trạng và một số vướng mắc trong quá trình thực hiện CPH DNNN ở Việt Nam 8
I. Thực trạng tiến trình CPH DNNN ở Việt Nam 8
1. Giai đoạn thí điểm( Từ 1992- 1996) 8
2. Giai đoạn mở rộng ( 6/1996 - 6/1998) 8
3. Giai đoạn chủ động (Từ tháng 7/1998- 7/2002) 8
4. Giai đoạn đẩy mạnh ( từ tháng 7/2002 trở đi) 9
II.Những vướng mắc trong quá trình CPH DNNN ở nước ta hiện nay 9
1. Chính sách của Nhà nước- những hỗ trợ mang tính quyết định và một số vấn đề cần bàn thêm 9
2.Vấn đề xác định giá trị DN 10
3. Những quy định về giới hạn tỉ lệ mua cổ phần 11

ChươngIII : Một số giải pháp cho tiến trình CPH DNNN 21
1. Nhóm giải pháp quản lý vĩ mô từ phía Nhà nước. 21
2.Nhóm giải pháp quản lý vi mô từ phía mỗi DN. 24

Phần kết luận 27
Danh mục tài liệu tham khảo 28Xem Thêm: Cổ phần hóa một bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước- thực trạng và Giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Cổ phần hóa một bộ phận Doanh nghiệp Nhà nước- thực trạng và Giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.