Đề tài: Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1

PHẦN I 3

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỈ SỐ THỐNG KÊ. 3
I. Khái niệm, ý nghĩa, sự cần thiết của việc phân tích. 3
II. Phương pháp chỉ số 4
1. Khái niệm - đặc điểm - phân loại chỉ số. 4
a. Khái niệm: 4
b. Đặc điểm 4
c. Phân loại chỉ số. 5
2. Hệ thống chỉ số: 9
a. Phân loại hệ thống chỉ số. 9
b. Tác dụng của hệ thống chỉ số: 11

PHẦN II 12
VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP CHỈ SỐ VÀO PHÂN TÍCH 12
SỰ BIẾN ĐỘNG TỔNG DOANH THU CỦA KHÁCH SẠN 12
SÔNG NHUỆ THỜI KÌ 1996-2000. 12

I. Phân tích biến động doanh thu khách 12
II. Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến tổng doanh thu . 14
1. Phân tích nhân tố cấu thành của doanh thu 14
a. Các nhân tố bản thân doanh thu . 14
b. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bình quân 1 ngày khách. 18
2. Phân tích ảnh hưởng các nhân tố về sử dụng lao động. 21

KẾT LUẬN 24
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 25Xem Thêm: Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích tổng doanh thu của KS Sông Nhuệ thời kì 1996 - 2000 sẽ giúp ích cho bạn.