Đề tài: Một số phương pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở Một số Doanh nghiệp


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC
TRẢ LƯƠNG 2
I. TIỀN LƯƠNG 2
1. Khái niệm tiền lương 2
2. Vai trò chức năng của tiền lương 2
3. Khái niệm quĩ lương. 3
II. CÁC NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU CỦA TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 3
1. Yêu cầu của tổ chức tiền lương 3
2. Các nguyên tắc tổ chức tiền lương 4
III. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG 5
1. Chế độ tiền lương cấp bậc 5
2. Chế độ tiền lương chức vụ 6
3. Hình thức trả lương theo thời gian 6
4. Hình thức trả lương theo sản phẩm 6

PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG
Ở MỘT SỐ DOANH NGHIỆP 11

A. THỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG THEO SẢN PHẨM 11
1. Trả lương sản phẩm cho lao động công nghệ 11
2. Trả lương khoán. 17
B. TRẢ LƯƠNG THEO THỜI GIAN 22

PHẦN III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN
CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG 27

I. HOÀN THIỆN CÁC ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG 27
1. Phân tích công việc 27
2. Đánh giá thực hiện công việc 28
3. Phân công hiệp tác lao động 28
4. Định mức lao động 29
II. MỘT SỐ Ý KIẾN KHÁC 29

KẾT LUẬN 30
TÀI LIỆU THAM KHẢO 31Xem Thêm: Một số phương pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở Một số Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số phương pháp nhằm hoàn thiện công tác trả lương ở Một số Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.