Đề tài: Công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp và sự liên hệ ở các Doanh nghiệp


MỤC LỤC

Lời nói đầu
.
1
Chương I: Cơ cở lý luận về công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong doanh nghiệp .
2
I. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự. 2
1. Khái niệm và vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự. 2
1.1. Khái niệm đào tạo và phát triển nhân sự. 2
1.2. Vai trò của đào tạo và phát triển nhân sự. 3
2. Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự. 4
2.1. Nguyên tắc đào tạo và phát triển nhân sự. 4
2.2. Yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự. 5
3. Mối quan hệ giữa đào tạo và phát triển nhân sự vơí tuyển dụng, đãi ngộ nhân sự. 6
II. Tiến trình đào tạo và phát triển nhân sự. 8
1. Xác định nhu cầu đào tạo và phát triển nhân sự. 8
2. Xác định mục tiêu cụ thể và lập kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự. 9
3. Xác định đối tượng đào tạo và phát triển. 10
4. Xác định các hình thức, phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự. 11
4.1. Các hình thức đào tạo và phát triển nhân sự. 11
4.1.1. Các hình thức đào tạo nhân sự. 11
4.1.2. Các hình thức phát triển nhân sự. 13
4.2. Các phương pháp đào tạo và phát triển nhân sự. 15
4.2.1. Đào tạo và phát triển năng lực quản trị. 15
4.2.2. Đào tạo và phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật 18
5. Đánh giá chương trình đào tạo và phát triển nhân sự. 20

Chương II: Một số vấn đề về công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp
23
ở Việt nam hiện nay.
I. Khái quát chung 23
1.Mục tiêu đào tạo và phát triển 23
2. Nhu cầu đào tạo và phát triển 24
3. Hình thức và phương pháp đào tạo - phát triển . 24
4. Chi phí đào tạo và phát triển 24
II. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nhân lực cho các doanh nghiệp ở Việt nam hiện nay. 24
1.Mục tiêu đào tạo và phát triển 24
2. Nhu cầu đào tạo và phát triển 25
3. Hình thức và phương pháp đào tạo - phát triển . 25
4. Chi phí đào tạo và phát triển 26

Kết luận
Tài liệu tham khảo.Xem Thêm: Công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp và sự liên hệ ở các Doanh nghiệp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực trong Doanh nghiệp và sự liên hệ ở các Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.