Đề tài: Khảo sát ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng thủy sản tồn trữ tại công ty trách nhiệm hữu hạn tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh HóaMỤC LỤC​

PHẦN I MỞ ĐẦU 1

1.1. Đặt vấn đề. 1

1.2. Mục đích của đề tài 2

1.3. Yêu cầu của đề tài 2

PHẦN II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3

2.1. Tình hình phát triển của ngành chế biến thủy sản. 3

2.2. Tình hình và xu hướng phát triển của ngành công nghệ bao bì. 6

2.3. Phân loại bao bì thực phẩm. 8

2.4. Bao bì chất dẻo (plastic). 8

2.4.1. Bao bì chất dẻo cứng. 8

2.4.2. Bao bì chất dẻo mềm. 9

2.5. Chức năng của bao bì thực phẩm 9

PHẦN III ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11

3.1. Đối tượng nghiên cứu. 11

3.2. Nội dung nghiên cứu. 11

3.3. Phương pháp nghiên cứu. 11

3.3.1. Thu thập tài liệu. 11

3.3.2. Phương pháp phỏng vấn 11

PHẦN IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 13

4.1. Tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng – Hưng Lộc – Thanh Hóa. 13

4.1.1. Sơ lược về công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 13

iii4.1.2. Các loại thủy sản nước mặn được sơ chế, chế biến tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 14

4.1.3. Các biện pháp sơ chế, chế biến thủy sản tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 15

4.1.4. Trang thiết bị và tình hình vệ sinh tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 15

4.1.5. Loại bao bì sử dụng cho bao gói sản phẩm thủy sản tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 16

4.2. Một số quy trình chế biến thủy sản của công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 18

4.2.1. Quy trình chế biến lạnh đông tôm. 18

4.2.2. Quy trình chế biến lạnh đông cá. 21

4.2.3. Quy trình chế biến lạnh đông mực. 23

4.2.4. Quy trình chế biến chả cá thu cao cấp, chả cá rán. 26

4.3. Một số tính chất của bao bì chất dẻo (plastic) dùng trong bao gói thực phẩm tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 28

4.4. Một số yêu cầu của bao bì thực phẩm. 28

4.5. Ảnh hưởng bao bì đến chất lượng sản phẩm thủy sản tồn trữ tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng - Hưng Lộc - Thanh Hóa. 29

PHẦN V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31

5.1. Kết luận. 31

5.1.1 Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng – Hưng Lộc – Thanh Hoá. 31

5.1.2. Ảnh hưởng của bao gói đến chất lượng sản phẩm thuỷ sản tồn trữ tại công ty TNHH tổng hợp Tân Phú Hưng – Hưng Lộc – Thanh Hoá. 31

5.2. Đề nghị.


Xem Thêm: Khảo sát ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng thủy sản tồn trữ tại công ty trách nhiệm hữu hạn tổng h
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát ảnh hưởng của bao bì đến chất lượng thủy sản tồn trữ tại công ty trách nhiệm hữu hạn tổng h sẽ giúp ích cho bạn.