Đề tài: Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hà Nội


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CỔ PHẦN HÓA DNNN


1. Doanh nghiệp Nhà nước và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

1.1.Doanh nghiệp Nhà nước

1.1.1. Khái niệm

1.1.2. Đặc điểm của DNNN

1.2.Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

1.2.1. Khái niệm về cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

1.2.2. Các chủ trương, chính sách về CPH DNNN

2. Nội dung cơ bản của cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

2.1. Mục tiêu, yêu cầu của việc cổ phần hóa

2.2. Đối tượng cổ phần hóa

2.3. Điều kiện cổ phần hóa

2.4. Hình thức cổ phần hóa

2.5. Xử lý tài chính khi cổ phần hóa

2.5.1. Kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tồn tại về tài chính

2.5.2. Các khoản nợ phải thu

2.5.3. Các khoản nợ phải trả

2.5.4. Xử lý tài chính ở thời điểm DN chính thức chuyển thành CTCP

2.6. Xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa

2.6.1. Xác định giá trị DN theo phương pháp tài sản

2.6.2. Xác định giá trị DN theo phương pháp dòng tiền chiết khấu

2.7. Quy trình cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

3. Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước

3.1. Thực trạng yếu kém của các doanh nghiệp Nhà nước

3.1.1. Vai trò và những mặt tích cực của DNNN

3.1.2. Những yếu kém, tồn tại của DNNN

3. 2. CPH xuất phát từ yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

3.3. Tính ưu việt của công ty cổ phần

3.3.1. CTCP là hình thức tách quan hệ sở hữu với quá trình kinh doanh, tách quyền sở hữu với quyền quản lý và sử dụng

3.3.2. CTCP là một trong những kênh huy động vốn có hiệu quả

3.3.3. CTCP ra đời tạo cơ chế phân bổ rủi ro và tạo điều kiện ra đời thị trường chứng khoán


CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI

1. Tổng quan tình hình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước trên cả nước

1.1. CPH giai đoạn 1992-1996

1.2. CPH giai đoạn 1996-2002

1.3. CPH giai đoạn 2003 đến nay

1.4. Thành tựu và hạn chế chủ yếu trong quá trình CPH trên phạm vi cả nước

1.4.1. Thành tựu đạt được

1.4.2. Hạn chế

2. Thực trạng thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước của thành phố Hà Nội

2.1.Kết quả thực hiện công tác CPH DNNN của Hà Nội

2.1.1. Kết quả thực hiện đổi mới, sắp xếp DNNN của thành phố Hà Nội

2.1.2. Kết quả chung thực hiện CPH DNNN của thành phố Hà Nội

2.2. Kết quả thực hiện CPH DNNN của thành phố Hà Nội theo các lĩnh vực hoạt động

2.2.1. Giai đoạn 1998-2002

2.2.2. Giai đoạn 2003- 2006

3 . Đánh giá chung về quá trình CPH DNNN của thành phố Hà Nội

3. 1. Thành tựu đạt được và nguyên nhân

3.1.1. Những thành tựu đạt được

3.1.2. Nguyên nhân của thành công

3.2. Một số tồn tại và nguyên nhân

3.2.1. Một số tồn tại

3.2.2. Nguyên nhân của tồn tại


CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH CỔ PHẦN HÓA CÁC DNNN CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2010

1. Quan điểm CPH và phương hướng CPH DNNN của thành phố Hà Nội

1.1. Một số quan điểm cần tiếp tục quán triệt trong quá trình thực hiện CPH

1.1.1. CPH DNNN không phải là quá trình tư nhân hóa

1.1.2. CPH là giải pháp cơ bản để cơ cấu lại DNNN

1.1.3 Lấy thước đo kinh tế xã hội làm thước đo cho CPH

1.1.4. CPH phải đảm bảo đúng định hướng XHCN

1.2. Phương hướng CPH của thành phố Hà Nội

1.2.1. Phương hướng đổi mới sắp xếp và CPH DNNN trên phạm vi cả nước

1.2.2. Phương hướng đổi mới sắp xếp và CPH DNNN của thành phố Hà Nội giai đoạn 2008-2010

2. Các biện pháp chủ yếu đẩy mạnh CPH DNNN của thành phố Hà Nội

2.1.Tiếp tục hoàn thiện vấn đề tài chính của các DN CPH

2.1.1.Ý nghĩa của giải pháp tài chính đối với vấn đề CPH

2.1.2. Những vấn đề về tài chính cần tiếp tục được hoàn thiện

2.2. Tăng cường vai trò lãnh đạo và chỉ đạo của Đảng và chính quyền

2.2.1. Tập trung chỉ đạo công tác thực hiện CPH

2.2.2.Tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với công tác CPH DNNN

2.3. Nâng cao hiệu quả của công tác quản trị CTCP

2.3.1.Hoàn thiện cơ chế thực thi đảm bảo các quyền của các cổ đông trong các DN CPH, nhất là cổ đông thiểu số

2.3.2. Bảo đảm sự vận hành có hiệu quả của bộ máy quản lý và điều hành của DN CPH

2.3.3. Cải thiện môi trường hoạt động của DN CPH

2.4. Nâng cao nhận thức về CPH

2.5. Một số giải pháp khác

2.5.1. Về xử lý giá trị quyền sử dụng đất khi CPH

2.5.2. Về xử lý lao động dôi dư khi CPH

2.5.3. Công khai hóa thông tin tài chính cho mọi đối tượng

3. Một số kiến nghị

3.1. Đối với thành phố Hà Nội

3.1.1. Lựa chọn các DNNN thuộc đối tượng Nhà nước nắm giữ cổ phần chi phối

3.1.2. Tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các loại hình DN

3.1.3. Một số kiến nghị khác

3.2. Đối với Chính phủ và các Bộ, ngành TW

3.2.1. Hoàn thiện cơ chế chính sách về kinh doanh chứng khoán và thị trường chứng khoán

3.2.2. Khuyến khích, tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ phục vụ cho quá trình CPH DNNN

3.2.3. Ban hành kịp thời các văn bản tháo gỡ vướng mắc về CPH

3.2.4. Các kiến nghị khác

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa các Doanh nghiệp nhà nước của thành phố Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.