Đề tài: Khái quát tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Phú BìnhMỤC LỤC​

Phần 1. Khái quát quá trình hình thành và phát triển công ty. 2

I. Khái quát quá trình hình thành của công ty

I. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 3

1. Chức năng 3

1.1. Quản lí và sử dụng nguồn lực 3

1.2. Tổ chức quản lí và tổ chức kinh doanh 3

2. Nhiệm vụ của công ty 4

2.1. Nghĩa vụ trong việc sử dụng các nguồn lực. 4

2.2. Nghĩa vụ trong tổ chức kinh doanh 4

2.3. Nghĩa vụ trong quản lí tài chính 4

2.4. Trong quan hệ với các cơ quan quản lí 5

Phần 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của công ty. 5

I. Đặc điểm lĩnh vực kinh doanh. 5

1. Sản xuất 5

2. Thương mại 6

II. Đặc điểm về sản phẩm 6

III. Đặc điểm về thị trường và khách hàng 7

IV. Đặc điểm về cạnh tranh 8

V. Đặc điểm nội tại cuả công ty. 9

1. Cơ cấu tổ chức của công ty. 9

2. Nhân lực. 11

3. Trang thiết bị kĩ thuật. 12

Phần 3. Kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh của công ty. 12

I. Khái quát tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 12

1. Sản xuất 12

2. Kinh doanh 14

II. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh. 15

1. Công tác kế hoạch 15

2. Hoạt động nghiên cứu thị trường. 17

3. Công tác tạo nguồn 18

4. Công tác tổ chức. 21

5. Tình hình tiêu thụ sản phẩm 22

Phần 4. Kết luận rút ra phương hướng hoàn thiện 26

I. Kết luận 26

1.Thuận lợi 26

2. Khó khăn 26

II. Phương hướng hoàn thiện


Xem Thêm: Khái quát tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Phú Bình
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khái quát tình hình phát triển trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Phú Bình sẽ giúp ích cho bạn.