Đề tài: Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng Cty Xăng Dầu


mục lục

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM QUA NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2
I. NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 2
II. CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM 7
III. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY 12
1. Môi trường bên trong. 12
2. Môi trường bên ngoài: 13
3. Nhận xét chung về môi trường kinh doanh của Tổng công ty. 14

PHẦN II: PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU (QUA CÁC NĂM 1997-1999) 15
I. PHÂN TÍCH CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU (qua các biểu số liệu năm 1997-1999) 15
II. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ KẾT QUẢ KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐIỀU HÀNH KINH DOANH NĂM 2000-2001 24
1. Đặc điểm 24
2. Ước kết quả kinh doanh năm 2000 24
3. Giải pháp điều hành kinh doanh 24

PHẦN III: ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
VÀ CÁC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 26
I. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP 26
1. Phân tích và đánh giá quản trị doanh nghiệp theo các chức năng. 26
2. Phân tích và đánh giá theo các hoạt động quản trị tác nghiệp. 28
II. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 31
1. Các đề xuất 31
2. Các kiến nghị 31

KẾT LUẬN 33


Xem Thêm: Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Xăng Dầu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá công tác quản trị doanh nghiệp tại Tổng công ty Xăng Dầu sẽ giúp ích cho bạn.