Đề tài: Chiến lược phát triển của Khóa Minh Khai


I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
1. Mục tiêu của việc quản trị chiến lược
Mục tiêu của quản trị chiến lược là cung cấp sự am hiểu mmột cách tường tận về những kĩ thuật và kĩ năng phân tích cần thiết để xác định và khai thác chiến lược một cách thành công.

2. Các phương pháp tiếp cận về chiến lược
Cách tiếp cận truyền thống
Theo từ điển văn hoá Mỹ thì ở khía cạnh quân sự, chiến lược định nghĩa như sau:Chiến lược là khoa học và nghệ thuật chỉ huy quân sự,được ứng dụng để thiết lập kế hoạch tổng thể và tiến hành những chiến dịch có quy mô lớn.
Theo Alfred Chandler (Harvarrd University) thì chiến lược là việc xác định những mục tiêu cơ bản dài hạn của một doanh nghiệp và thực hiện chương trình hành động cùng với việc phân bổ các nguồn lực cần thiết đẻ đạt được mục tiêu ấy.
Cách tiếp cận hiện đại
Chiến lược của công ty có thể do chính những người công nhân của công ty đề cử, thậm chí không có kế hoạch từ trước.

3. Quy trình quản trị chiến lược
Quá trình quản trị chiến lược có thể chia nhỏ thành năm bộ phận khác biệt là:
* Thiết kế nhiệm vụ và mục tiêu của công ty
* Phân tích môi trường cạnh tranh bên ngoài của công ty để phát hiện ra những cơ hội và những đe dọa đối với công ty.
* Phân tích môi trường hoạt động trong nội bộ công ty để xác định được thế mạnh và diểm yếu của công ty
* Lựa chọn chiến lược dựa vào điểm mạnh của công ty và khắc phục những yếu kém để có thể khai thác được những cơ hội, đồng thời vượt qua những thách thức bên ngoài
* Thực thi chiến lược
3.1.Nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược
Nhiệm vụ và mục tiêu của chiến lược là tạo ra ngữ cảnh để hình thành nên chiến lược dự định và đưa ra các tiêu thức để đánh giá chiến lược đột biến.
Nhiệm vụ của chiến lược nêu rõ lí do tại sao công ty tồn tại và công ty phải làm những gì?
Mục đích của chiến lược chỉ rõ những gì công ty hi vọng sẽ đạt được ở dài hạn và trung hạn.
3.2.Phân tích bên ngoài
Mục tiêu của phân tích bên ngoài là xác định những cơ hội và những đe doạ mang tính chiến lược trong môi trường hoạt động của công ty.
Phân tích môi trường ngành là việc đánh giá cấu chúc cạnh tranh trong lĩnh vực đó.
3.3.Phân tích nội bộ
Đây là thành phần thứ ba của quá trình quản trị chiến lược, dùng để tìm ra thế mạnh và điểm yếu của công ty. Làm thế nào để công ty đạt được các lợi thế ấy? Vai trò của các nguồn lực, khả năng và đặc điểm riêng biệt( thế mạnh độc chiêu) của công ty trong quá trình xây dựng và duy trì ưu thế của mình.
3.4. Các kiểu chiến lược
* Chiến lược ở phạm vi chức năng(function-level strategy): Lợi thế cạnh tranh bắt nguồn từ khả năng của công ty đạt được sự ưu trội về hiệu quả, chất lượng, đổi mới và đáp ứng khách hàng.
Ơ cấp độ chức năng,chiến lược là định hướng trực tiếp nhằm hoàn thiện tính hiệu quả của các hoạt động chức năng trong công ty, chẳng hạn như các chức năng sản xuất, marketing, quản lí nguyên vật liệu , R&D và quản lí nhân lực .
* Chiến lược ở phạm vi kinh doanh(business-level strategy): ở cấp độ này chiến lược chứa đựng chủ đề cạnh tranh tổng thể mà công ty nhấn mạnh, cách thức công ty định vị mình trên thị trường.Qua đó xem lại lợi thế cạnh tranh và các chiến lược định vị khác nhau để có thể ứng dụng được trong các ngành công nghiệp khác nhau.
* Chiến lược công ty(corporate strategy): ở cấp độ này, chiến lược là để trả lời câu hỏi: “ Chúng ta nên có mặt ở trong ngành nào để có thể tối đa hoá được khả năng sinh lợi nhuận dài hạn của công ty.
3.5 Thực thi chiến lược
Có bốn giai đoạn trong quá trình thực thi chiến lược:
* Thiết kế cơ cấu tổ chức phù hợp: Thiết kế tổ chức bộ máy gồm việc phân bổ nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền quyết định trong công ty.
* Thiết kế hệ thống giám sát: Lựa chọn các phương thức kiểm sát theo thị trường và sản phẩm; các biện pháp hành chính và giám sát thông qua kiểu văn hoá của công ty.Một công ty cần quyết định xem loại hình khen thưởng và khuyến khích nào cần được thiết lập cho mọi thành viên.
* Tương thích chiến lược với cơ cấu tổ chức giám sát do các chiến lược và môi trường khác nhau đòi hỏi các công ty cần có cơ cấu tổ chức và hệ thống giám sát khác nhau phù hợp từng điều kiện hoàn cảnh của công ty cũng như các điều kiện môi trường xung quanh.
* Đổi mới và điều chỉnh mâu thuẫn, tham vọng quyền lực.


Xem Thêm: Chiến lược phát triển của Khóa Minh Khai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược phát triển của Khóa Minh Khai sẽ giúp ích cho bạn.