Đề tài: Thực trạng hoạt động văn phòng tại Cty Lắp máy & Xây dựng 45-1


Mục lục

MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1 : CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ VĂN PHÒNG VÀ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG 4
I. Một số cơ sở lý luận chung về văn phòng 4
II. Các hoạt động cơ bản của văn phòng 9
1. Hoạt động thông tin 9
a- Thu thập thông tin 10
b- Xử lý thông tin 10
c- Truyền đạt thông tin 11
2. Hoạt động văn thư - lưu trữ 12
3. Hoạt động hậu cần 13
III. Các yếu tố tác động tới hiệu quả hoạt động văn phòng 14

PHẦN 2 : THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI Công TY LẮP MÁY VÀ
XÂY DỰNG 45-1 18

I. Tổng quan tình hình Công ty Lắp máy và Xây dựng 45-1 18
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển 18
2. Tổ chức cơ cấu của Công ty 20
3. Sơ lược tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty 22
II. Thực trạng hoạt động văn phòng tại Công ty Lắp máy và
Xây dựng 45-1 24

PHẦN 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG TẠI CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG 45-1 28
1. Một số nhận xét về công tác văn phòng của Công ty Lắp máy 45-1 28
2. Giải pháp khắc phục và một số kiến nghị . 31

KẾT LUẬN . 32


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động văn phòng tại công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động văn phòng tại công ty Lắp máy & Xây dựng 45-1 sẽ giúp ích cho bạn.