Tại tại Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW ​


MỤC LỤC


LỜI NÓI ĐẦU 1


PHẦN I; QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 2

A. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CẢU BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 2

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BỘ KẾ HỌACH VÀ ĐẦU TƯ 3


1. Vị trí và chức năng 3

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 4

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 9

1. Các tổ chức giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước 9

2. Các tổ chức sự nghiệp thuộc bộ 10

B. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, CHỨC NĂNG , NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ KINH TẾ TRUNG ƯƠNG 12

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 12

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CẢU VIỆN NGHIÊN CỨU QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG 13


1. Vị trí và chức năng 13

2. Nhiệm vụ và quyền hạn 13

III. SỰ HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VIỆN TRONG THỜI GIAN QUA 15

1. Đội ngũ cán bộ của viện 15

2. Cơ sở vất chất kỹ thuật và thông tin phục vụ nghiên cứu 16

IV. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC 16

1. Đánh giá tổng quan 16

2. Định hướng công tác 17

PHẦN II: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH CHỨCA NĂNG NHIỆM VỤ CỦA BAN NGHIÊN CỨU CHÍNH SÁCH KINH TẾ VĨ MÔ 18

I. NHỮNG MẶT THUẬN LỢI 18

II. NHỮNG MẶT KHÓ KHĂN 20

III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CỦA VIỆN NĂM 2004

PHẦN III: HƯỜNG ĐỀ TÀI 21

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Tại tại Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại Viện nghiên cứu quản lý kinh tế TW sẽ giúp ích cho bạn.