MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1
NỘI DUNG 3

I. TÍNH TẤT YẾU CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 3
1. Xu thế toàn cầu hoá hiện nay 3
1.1. Khái niệm chung về toàn cầu hoá 3
1.2. Tính tất yếu của toàn cầu hoá 4
1.3. Hai mặt của toàn cầu hoá 6
2. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam 8
2.1. Việt Nam tất yếu, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 8
2.2.Nội dung và hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 9
2.2.1. Nội dung hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 9
2.2.2. Các hình thức hội nhập kinh tế quốc tế 11
2.2. Một số lợi ích bước đầu nước ta đạt được trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 12
II. TIẾN TRÌNH THỰC TRẠNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
CỦA VIỆT NAM 14

1. Tiến trình hội nhập (trong thời gian vừa qua) của Việt Nam 14
2. Thực trạng hội nhập kinh tế của Việt Nam hiện nay 17
2.1. Việt Nam trong lộ trình AFTA 18
2.2. Hiệp định thương mại Việt - Mỹ 19
2.3. Quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung 20
2.4. Việt Nam với Liên minh Châu Âu EU 21
2.5. Việt Nam với tổ chức thương mại thế giới WTO 22
3. Những khó khăn của nước ta trong tiến trình hội nhập hiện nay 22
3.1. Trình độ phát triển thấp của nền kinh tế Việt Nam với hai đặc trưng nghèo nàn và lạc hậu 23
3.2. Khó khăn thứ hai bắt nguồn từ đặc trưng Việt Nam đang trong quá trình chuyển sang nền kinh tế thị trường. 23
3.3. Làm thế nào để hội nhập kinh tế quốc tế mà vẫn độc lập tự chủ về chính trị, vẫn giữ gìn bản sắc văn hoá của dân tộc? 24
3.4. Cuối cùng đó là nhân tốc bối cảnh quốc tế ngày càng diễn ra phức tạp, khó lường. 25
4. Những thuận lợi của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay 25
4.1. Nền kinh tế Việt Nam có mức tăng trưởng khá ổn định 26
4.2. Việt Nam có môi trường chính trị ổn định, quốc phòng an ninh đảm bảo, môi trường đầu tư kinh tế an toàn. 26
4.3. Nhân dân ta có truyền thống cần cù, thông minh, dân tộc ta có truyền thống đoàn kết yêu nước. 26
III. QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ 27
1. Xác định quan điểm chủ động quốc tế 27
2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình hiện nay 29
2.1. Nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế 29
2.1.1. Đối với doanh nghiệp , Nhà nước để nâng cao sức cạnh tranh cần thực hiện một số giảI pháp chủ yếu. 29
2.2.2. Xây dựng kế hoạch hội nhập tới từng cấp, ngành, chủ thế kinh tế 30
2.3. Tạo môi trường đầu tư ổn định, hiệu quả để thu hút vốn đầu tư nước ngoàI 30
2.4. Tập trung phát triển nhân lực 31
2.5. Tiếp thu điều chỉnh chính sách thương mại 31
KẾT LUẬN 33
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 34
Xem Thêm: Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.