Quản trị Giá thành sản phẩm công ty xây lắp cầu dường số 7
Phần I: Thực trạng hạch toán Giá thành sản phẩm công ty xây lắp cầu dường số 7
I. GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ ĐƠN VỊ
1. Lịch sử hình thành và phát triển
2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp.
II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II
1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán
2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toán
III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI XÍ NGHIỆP XÂY LẮP II
1. Đối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất
a. Đối tượng hạch toán chi phí
b. Phương pháp hạch toán chi phí
2. Nội dung và trình tự hạch toán chi phí sản xuất tại xí nghiệp xây lắp 2
a. Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
b. Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp
c. Hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
d. Hạch toán chi phí sản xuất chung
e. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp
3. Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất
4. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm dở dang
5. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm
a. Đối tượng tính giá thành
b. Phương pháp tính giá thành
Phần 2: Hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Xi nghiệp xây lắp 2
I. Đánh gía khái quát tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Xí nghiệp xây lắp 2
1. Những thành tựu đạt được
2. Những tồn tại hạn chế
II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện hạch toán chi phí sản xuất va tính gía thành tại Xí nghiệp xây lắp 2
1. Về hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
2. Về hạch toán chi phí sử dụng máy thi công
3. Về hạch toán chi phí sản xuất chung
4. Về hạch toán tính giá thành sản phẩm dở dang
5. Về công tác tổ chức hệ thống kế toán
6. Về các hình thức sổ kế toán
7. Về phương pháp tính giá thành
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Quản trị Giá thành sản phẩm công ty xây lắp cầu dường số 7
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị Giá thành sản phẩm công ty xây lắp cầu dường số 7 sẽ giúp ích cho bạn.