Tại Cty TNHH TM đối ngoại và sản xuất Anh Quân ​


Mục lục Trang

Mở đầu 1

Nội dung 2

I Đặc điểm chung của Công ty TNHH TM Đỗi ngoại và sản xuất Anh Quân 2

II Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban – Công ty Anh Quân 3


2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 3

2.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 4

III Tổ chức công tác kế toán tại Công ty TNHH Anh Quân 7

3.1 Tổ chức công tác kế toán 7

3.2 Hình thức kế toán Công ty áp dụng 8

Kết luận 11


Xem Thêm: Tại công ty TNHH thương mại đối ngoại và sản xuất Anh Quân
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại công ty TNHH thương mại đối ngoại và sản xuất Anh Quân sẽ giúp ích cho bạn.