Đề tài: Hiện trạng, đề xuất điều chỉnh trong công tác lập kế hoạch và định hướng phát triển ngành Viễn thông đến năm 2020 (65 trang)


MỤC LỤC​

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ LẬP KẾ HOẠCH NGÀNH VIỄN THÔNG


1.1. Lý luận chung về kế hoạch ngành viễn thông

1.1.1. Kế hoạch ngành viễn thông trong bối cảnh hội nhập

1.1.2. Sự cần thiết phải lập kế hoạch ngành viễn thông

1.1.2.1. Sơ lược về lịch sử ngành Viễn thông

1.1.2.2. Vai trò của kế hoạch phát triển ngành đối với sự phát triển của viễn thông

1.2.Các yêu cầu đối với một bản kế hoạch phát triển ngành

1.2.1.Kế hoạch phát triển là một trạng thái động, là một quá trình cho từng thời kì

1.2.2.Kế hoạch phát triển phải đạt được mục tiêu phát triển trong thế vận động tiến bộ và bền vững

1.2.3.Kế hoạch phát triển phải thể hiện đa dạng phân công lao động theo lãnh thổ một cách đa dạng và linh hoạt

1.2.4.Kế hoạch phát triển phải đáp ứng yêu cầu của kinh tế thị trường, tiến bộ của khoa học công nghệ và phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững

1.3.Phương pháp xây dựng kế hoạch ngành viễn thông

1.3.1.Đặc điểm của nghành viễn thông

1.3.2. Phương pháp đánh giá thực trạng phát triển ngành

1.3.3. Các phương pháp thực hiện dự báo trong kế hoạch ngành viễn thông


CHƯƠNG II. HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NGÀNH VIỄN THÔNG

2.1. Thực trạng kế hoạch viễn thông phát triển ngành giai đoạn 2006- 2010

2.1.1. Thị trường viễn thông

2.1.2.Phát triển mạng lưới Viễn thông

2.1.3.Nguồn nhân lực trong ngành Viễn thông

2.1.4. Quản lý nhà nước trong việc phát triển ngành Viễn thông

2.1.5. Đánh giá chung về viễn thông

2.2.Thực trạng phương pháp sử dụng để xây dựng kế hoạch

2.2.1. Một số dự báo trong kế hoạch ngành viễn thông

2.2.2 Dự báo thị trường

2.3.Đánh giá phương pháp sử dụng xây dựng kế hoạch


CHƯƠNG 3. ĐỀ XUẤT ĐIỀU CHỈNH TRONG CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020

3.1. Triển vọng phát triển ngành Viễn thông trong bối cảnh hội nhập

3.1.1. Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt nam

3.1.1. Những cơ hội và thách thức đối với ngành viễn thông khi gia nhập WTO

3.2. Một số điều chỉnh trong mục tiêu, chỉ tiêu của công tác lập kế hoach hiện nay

3.2.1. Định hướng đến năm 2020

3.2.2. Một số các kết quả dự báo mới được công bố

3.2.3. Mục tiêu đến năm 2015

3.2.4. Chỉ tiêu tính đến năm 2015

3.3. Đề xuất một số điều chỉnh trong giai đoạn mới

3.3.1. Một số điều chỉnh trong các giải pháp hiện nay

3.3.2. Một số giải pháp bổ sung

KẾT LUẬN


Xem Thêm: Hiện trạng, đề xuất điều chỉnh trong công tác lập kế hoạch và định hướng phát triển ngành Viễn thông
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hiện trạng, đề xuất điều chỉnh trong công tác lập kế hoạch và định hướng phát triển ngành Viễn thông sẽ giúp ích cho bạn.