Tại tại Cty dệt Minh Khai ​
MỤC LỤC


I. Quá trình hình thành của công ty dệt Minh Khai 1

II.Quá trình phát triển của Công ty dệt Minh Khai 2


1.Giai đoạn mới thành lập 1974-1980 2

2. Giai đoạn 1981-1989 3

3. Giai đoạn từ 1990 đến nay 4

II. Những đặc điểm chủ yếu Công ty Dệt Minh Khai 5

1. Đặc điểm về chức năng và nhiệm vụ sản xuất 5

2. Đặc điểm về sản phẩm của Công ty Dệt Minh Khai 5

3. Đặc điểm về máy móc thiết bị Công ty Dệt Minh Khai 6

4. Đặc điểm về nguyên vật liệu sản xuất của Công ty Dệt Minh Khai 7

5. Đặc điểm về lao động của Công ty Dệt Minh Khai 7

6. Đặc điểm về phương thức sản xuất kinh doanh 8

7. Đặc điểm về thị trường 9

8. Đặc điểm về cơ cấu sản xuất 9

9. Đặc điểm về bộ máy quản lý 10

III. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm qua (1995-2003) 12

1. Tình hình xuất khẩu theo thị trường xuất khẩu 12

2. Tình hình xuất khẩu theo mặt hàng 14

3. Những thành tựu và tồn tại trong thời gian qua ở Công ty Dệt Minh Khai 15

a. Những thành tựu 15

b. Những tồn tại 16

4. Phương hướng phát triển Công ty trong thời gian tới 16


Xem Thêm: Tại tại công ty dệt Minh Khai
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại công ty dệt Minh Khai sẽ giúp ích cho bạn.