Tại về ngành địa chính - Nhà đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. ​LỜI MỞ ĐẦU
Tài nguyên, Môi trường và Nhà đất là những khái niệm gần gũi có quan hệ mật thiết với đời sống con người, đồng thời giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Với ý nghĩa to lớn đó việc làm giàu tài nguyên, môi trường phát triển bền vững, việc quản lý khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường 1 cách hợp lý, đạt hiệu quả cao không chỉ là trách nhiệm của Sở Tài Nguyên - Môi Trường và nhà đất Hà Nội mà còn là nhiệm vụ của mỗi công dân, của tất cả các cơ quan, tổ chức xã hội, của Thành phố và của Nhà nước.

Nhằm tập trung công tác quản lý, tăng cường trách nhiệm trên lĩnh vực này, Chính phủ đã có Quyết định Thành lập hệ thống quản lý Tài nguyên Môi trường; Uỷ ban nhân dân Thành phố đã có Quyết định thành lập Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Nhà đất trên cơ sở hợp nhất Sở Địa chính Nhà đất Hà Nội với các tổ chức có chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, thuỷ văn, đo đạc bản đồ; quản lý nhà ở và công sở trên địa bàn Thành phố.

Được sự giúp đỡ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Trung tâm Đào tạo Địa chính và Kinh doanh Bất động sản cùng với Sở Tài Nguyên - Môi Trường và nhà đất Hà Nội em đã được vào thực tập tại Phòng Chính sách đất - nhà nơi thụ lý giải quyết đơn thư và khiếu nại của cá nhân tổ chức và thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các loại nhà và đất thuộc diện chính sách: vắng chủ, cải tạo, công tư hợp doanh, nhà Hoa, tôn giáo, quản lý theo Thông tư 73/TTg.

Do kiến thức bản thân còn chưa đầy đủ, điều kiện tiếp xúc và tìm hiểu tại đơn vị thực tập còn hạn chế nên báo cáo khó tránh khỏi những sai sót rất mong thầy TS.Hoàng Văn Cường xem xét và sửa chữa cho em để báo cáo này được chính xác và đầy đủ hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.
PHẦN NỘI DUNG

I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGÀNH ĐỊA CHÍNH - NHÀ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

1. Quá trình thành lập Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Nhà đất Hà Nội.

1.1. Quá trình hình thành.

- Quyết định số 185/QĐ-UB tháng 2 năm 1957 của Uỷ ban hành chính Thành phố Hà Nội về việc quyết định thành lập: “ Sở Nhà cửa và trước bạ”

- Đến năm 1995 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội ra quyết định số 493/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 1995 về việc thành lập “Sở Địa chính”

- Quyết định số 10/1999/QĐ-TTg ngày 29 tháng 1 năm 1999 về việc thành lập: “Sở Địa chính – Nhà đất” trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Địa chính và Sở Nhà đất Hà Nội.

- Quyết định số 101/2003/QĐ-UB ngày 28 tháng 8 năm 2003 của Uỷ ban nhân dân Thành phố về việc thành lập hệ thống tổ chức quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường và nhà đất Hà Nội trên cơ sở hợp nhất tổ chức của Sở Địa chính - nhà đất Hà Nội và các tổ chức thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, căn cứ vào Luật đất đai năm 1993, căn cứ Quyết định số 45/2003/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường, đổi tên Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 01/2003/TTLT-BTNMT-BNV của Bộ Tài nguyên và Môi trường-Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường ở địa phương và xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố.

1.2. Vị trí, chức năng của Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Nhà đất Hà Nội (trước đây là Sở Địa Chính - Nhà Đất).

Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Nhà đất Hà Nội là cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân Thành phố, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, quản lý nhà ở và công sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Nhà đất Hà Nội chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Uỷ ban nhân dân Thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, quản lý về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Tài Nguyên và Môi Trường, Bộ Xây dựng và các Bộ, Ngành có liên quan; Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Sở Tài Nguyên - Môi Trường và Nhà đất Hà Nội, có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước theo quy định hiện hành.

1.2. Nhiệm vụ chủ yếu của Sở.

+ Nhiệm vụ chung:

- Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về công tác quản lý tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, khí tượng, thuỷ văn, môi trường, đo đạc-bản đồ, nhà ở và công sở trên địa bàn Thành phố.

- Trình Uỷ ban nhân dân Thành phố về quy hoạch, chương trình kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về quản lý, phát triển, chính sách và khai thác, sử dụng tài nguyên, môi trường và phát triển nhà ở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế- xã hội của Thành phố.

- Tổ chức, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt; tuyên truyên, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về tài nguyên, môi trường và nhà đất đến tổ chức và công dân; tham gia thẩm định các dự án công trình có nội dung liên quan đến lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nhà đất.

- Nghiên cứu, điều tra, khảo sát và lập bản đồ về tài nguyên để có kế hoạch bảo vệ và khai thác sử dụng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý tài nguyên, môi trường và nhà đất ở cấp quận, huyện, xã, phường và thị trấn;

- Thanh tra, kiểm tra, việc thi hành pháp luật, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên, môi trường và nhà đất theo quy định của pháp luật.

Phối hợp với Ban Tổ chức chính quyền Thành phố và chính quyền địa phương giải quyết tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn Thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường và nhà đất theo quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ về quản lý tài nguyên, môi trường và nhà đất; cập nhật, xây dựng hệ thống thông tin – lưu trữ tư liệu, số liệu về tài nguyên, môi trường và nhà đất theo quy định của pháp luật; được phép thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quản lý của ngành theo quy định của pháp luật;

- Quản lý về tổ chức và công chức, viên chức và người lao động; đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức, cán bộ địa chính xã, phường, thị trấn làm công tác quản lý về tài nguyên, môi trường và nhà đất theo quy định của Bộ Tài Nguyên - Môi Trường và Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- Quản lý tài chính , tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân Thành phố.

- Kiến nghị với Uỷ ban nhân dân Thành phố đình chỉ hoặc bãi bỏ những văn bản của các tổ chức, các cấp chính quyền thuộc Thành phố trái thẩm quyền hoặc vi phạm quy định của Nhà nước và Thành phố về tài nguyên, môi trường và nhà đất.

+ Về tài nguyên đất:

- Tổ chức thẩm định trình Uỷ ban nhân dân Thành phố phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hàng năm của quận, huyện và kiểm tra việc thực hiện.


Xem Thêm: Tại về ngành địa chính - Nhà đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại về ngành địa chính - Nhà đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội. sẽ giúp ích cho bạn.