Tại tại Cty cổ phần hàng Hải Hà Nội ​Lời nói đầu .1


Phần1:Tổng quan về Công ty Cổ phần Hàng hải Hà nội 2

I. Quá trình hình thành và phát triển 2

II. Mục tiêu, mục đích và nội dung hoạt động của Công ty . . 5

III. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty .6

1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của Công ty .6

2.Sơ đồ và chức năng các phòng ban chính trong Công ty .8

Phần II: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 12

I.Đặc điểm chung 12

1. Hàng hoá và khách hàng hiện tại của Công ty 12

2. Các phương thức vận tải hiện nay và cách thức hoạt động 13

3. Đặc điểm nhóm khách hàng của Công ty .14

4. Tình hình kiểm tra, bảo dưỡng đội tàu 15

5. Tiêu chuẩn hoá Container 15

6. Công cụ vận chuyển Container bằng đường ôtô 16

7. Tình hình kinh doanh bến bãi Container .17

II. Tình hình tài chính của Công ty 19

1. Nguồn vốn 19

2. Tài sản của Công ty 22

3. Các khoản phải thu, phải trả 24

4. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước 25

III. Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của Công ty .26

IV. Đánh giá chung về hoạt động của Công ty 28

V.Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2004 .30

Kết luận 31


Xem Thêm: Tại tại công ty cổ phần hàng Hải Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại công ty cổ phần hàng Hải Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.