Tại tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. ​PHẦN MỞ ĐẦU


Nước Việt Nam của chúng ta đang trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước với mục tiêu đến năm 2020 cơ bản đưa nước ta thành một nước công nghiệp. Để thực hiện được mục tiêu lớn lao đó, chúng ta cần phải nỗ lực hết mình, cần phải biết a đang ở đâu, muốn đi đến đâu và làm thế nào để đi được đến đó?

Việt Nam một đất nước với gần 80% dân số sống và làm việc ở miền nông thôn, 71% lao động hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Sự nghệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa Đất nước muốn thành công thì phải đạt được sự thành công trên tất cả các lĩnh vực tức là bắt buộc chúng ta phải thành công trong công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

Sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa dất nước thành công là như thế nào. Con đường để đi đến sự thành công đó có rất nhiều và mỗi con đường sẽ đem lại một hiệu quả riêng của nó. Nhưng mục tiêu cuói cùng của tất cả các con đường hì lại là một đó chính là mục tieu của sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước - đem lại cuọc sống ấm no hạnh phúc và sung sướng cho mọi ngươi.

Điều đó có nghĩa làbuộc chúng ta phải tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông ngiệp và nông thôn thì mới cao thể man đến sự thành công cho sự nhiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Với suy nghĩ đó và với mong muốn góp một phần khả năng nhỏ bé của mình cho sự nhiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước em đã chọn Vụ Kế hoạch va Quy hoạch , Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn làm nơi thực tập của mình.


CHƯƠNG I

GIỚI THIỆU TỔNG THỂ VỀ BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN1. Lịch sử hình thành Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Tháng 10/1995 tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khoá IX đã chủ trương sắp xếp và thiết kế lại cơ quan Bộ theo hướng chuyển từ Bộ quản lý đơn ngành sang dạng hình Bộ quản lý Nhà nước với nhiều ngành, lĩnh vực có chức năng gần hoặc giống nhau, giảm bớt sự phình to, chồng chéo trong hoạt động của các bộ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba bộ: Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm, Lâm nghiệp, Thuỷ lợi.

Việc thành lập Bộ NN&PTNT là sự nhận thức và đòi hỏi cao hơn về việc phát triển ngành nông nghiệp và nông thôn một cách bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên đất, nước, rừng, gắn chặt hơn nữa sự phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi với việc xây dựng và phát triển nông thôn. Ngày 01/11/1995, Chính phủ ban hành Nghị định số 73/CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, bộ máy của Bộ NN&PTNT.

Nhiệm vụ chính trị được đặt ra cho Bộ mới không chỉ là nhiệm vụ của các ngành trước đây về xây dựng nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ lợi một cách riêng rẽ mà được giao thêm nhiệm vụ quản lý chung về phát triển nông thôn với đối tượng phục vụ chủ yếu hơn 60 triệu dân sống ở nông thôn, chiếm gần 78% dân số cả nước.

Bộ NN&PTNT thực sự là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực liên quan đến nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

2.1. Chức năng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn.2.2. Nhiệm vụ và quyền hạn chủ yếu:

Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn có trách nhiệm thưc hiện nhiệm vụ, quyền hạn về quản lý Nhà nước quyết định tại chương IV Luật tổ chức chính phủ và tại nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ. Bộ có nhiệm vụ quền hạn chủ yếu sau đây:

a. Trình Chính phủ các dự án Luật, Pháp lệnh và các văn bản pháp quy về các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và phát triển nông thôn. Ban hành các văn bản theo thẩm quyền và các lĩnh vực do bộ phụ trách.

b. Trình Chính phủ chiến lược, quy hoạch tổng thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn và tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện sau khi được Chính phủ phê duyệt về các lĩnh vực:

- Trồng trọt, chăn nuôi và chế biến nông, lâm sản và phát triển ngành nghề nông thôn.

- Quản lý, bảo vệ và phát triển vốn rừng, khai thác lâm sản.

- Quản lý tài nguyên nước (trừ nước nguyên liệu khoáng và nước địa nhiệt), quản lý việc xây dựng, khai thác các công trình thủy lợi, công tác phòng chống bão lụt, bảo vệ đê điều (đê sông và đê biển), quản lý việc khai thác và phát triển tổng hợp các dòng sông.

- Quản lý Nhà nước các hoạt động dịch vụ chuyên ngành.

c. Thống nhất quản lý hệ thống và quỹ gen quốc gia (kể cả sản xuất và xuất nhập khẩu) về thực vật và động vật.

d. Tổ chức, chỉ đạo công tác khuyến nông, khuyến lâm.

e. Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học - công nghệ và ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ thuộc các lĩnh vực do Bộ phụ trách.

f. Tổ chức, quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành; chất lượng nông lâm sản hàng hoá; quản lý công tác an toàn các công trình đê, đập, an toàn lương thực quốc gia, phòng chống dịch bệnh động thực vật, an toàn sử dụng các hóa chất trong sản xuất và bảo quản nông sản thực phẩm . thuộc phạm vi trách nhiệm được giao theo quy định của pháp luật.

g. Chủ trì và phối hợp với các ngành, các địa phương xây dựng và trình Chính phủ các chế độ, chính sách, chương trình phát triển nông thôn trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và theo dõi tổng hợp báo cáo Chính phủ về những vấn đề trên.

h. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với các doanh nghiệp trong các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi do Bộ quản lý theo luật doanh nghiệp Nhà nước và các quy định của Chính phủ về phân cấp hoặc ủy quyền cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quản lý.

i. Quản lý về tổ chức và công chức, viên chức theo pháp luật và phân cấp của Chính phủ.

j. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

k. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ và kiểm dịch động, thực vật (bao gồm xuất nhập khẩu và nội địa), công tác kiểm lâm, bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và các dòng sông.

l. Tổ chức và quản lý việc hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực thuộc Bộ quản lý.

m. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của ban chỉ đạo phòng chống lụt bãi Trung Ương và những nhiệm vụ của ủy ban Quốc gia sông Mê Kông của Việt Nam giao cho Bộ.

n. Tổ chức chỉ đạo công tác phân bổ lao động, dân cư, phát triển vùng kinh tế mới và định canh định cư.

o. Tổ chức quản lý các khu rừng phòng hộ và đặc dụng.

p. Quản lý việc phân cấp và thu hồi giấy phép thuộc các lĩnh vực do Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

3.Cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn:

3.1. Các cơ quan giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước.

a. Các Vụ.

- Vụ Kế hoạch và Quy hoạch

- Vụ Đầu tư xây dựng cơ bản

- Vụ Khoa học công nghệ và chất lượng sản phẩm

- Vụ chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Vụ hợp tác Quốc tế

- Vụ Tài chính - Kế toán


Bookmark and Share


Xem Thêm: Tại tại Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. sẽ giúp ích cho bạn.