Đề tài: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh Lai Châu

KẾT CẤU LUẬN VĂN: Chương I: Lý luận chung về cơ cấu tổ chức.
Chương II: Phân tích thực trạng cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh.
Chương III: Giải pháp nhằm hoàn thiện cơ cấu tổ chức Liên minh HTX tỉnh.CHƯƠNG I

LÝ LUẬN CHUNG VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
I. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Khái niệm cơ cấu tổ chức:
Cơ cấu tổ chức là tổng hợp các bộ phận (đơn vị và cá nhân ) có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hóa, có những nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm nhất định, được bố trí theo những cấp, những khâu khác nhau nhằm thực hiện các hoạt động của tổ chức và tiến tới những mục tiêu đã xác định.
2. Các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức:
2.1. Chuyên môn hoá:
2.2. Tầm quản lý:
2.3. Sự phối hợp các bộ phận của tổ chức:
2.4. Mối quan hệ quyền hạn trong tổ chức:
2.5. Sự phân bổ quyền hạn giữa các cấp trong tổ chức:

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức:
3.1. Chiến lược:
3.2. Quy mô của tổ chức và mức độ phức tạp trong hoạt động của tổ chức:
3.3. Công nghệ:
3.4. Thái độ lãnh đạo cấp cao và năng lực của đội ngũ nhân lực :
3.5. Môi trường:
4. Một số mô hình cơ cấu tổ chức quản lý:
4.1. Cơ cấu tổ chức trực tuyến.
4.2. Mô hình trực tuyến tham mưu:
4.3. Cơ cấu chức năng:
4.4. Mô hình tổ chức bộ phận theo địa dư:
4.5. Cơ cấu ma trận:

II. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG CƠ CẤU TỔ CHỨC:
1. Những nguyên tắc đối với việc xây dựng cơ cấu tổ chức.
1.1. Nguyên tắc xác định theo chức năng:
1.2. Nguyên tắc giao quyền theo kết quả mong muốn:
1.3. Nguyên tắc bậc thang:
1.4. Nguyên tắc thống nhất mệnh lệnh:
1.5. Nguyên tắc quyền hạn theo cấp bậc:
1.6. Nguyên tắc tương xứng giữa quyền hạn và trách nhiệm:
1.7. Nguyên tắc về tính tuyệt đối trong trách nhiệm:
1.8. Nguyên tắc quản lý sự thay đổi:
1.9. Nguyên tắc cân bằng:

2. Quá trình xây dựng cơ cấu tổ chức:
Xây dựng tổ chức là quá trình lựa chọn và triển khai một cơ cấu tổ chức phù hợp với chiến lược và những điều kiện môi trường của tổ chức.
Bước 1: Nghiên cứu và dự báo các yếu tố ảnh hưởng lên cơ cấu tổ chức nhằm xác định mô hình cơ cấu tổ chức tổng quát.
Bước 2: Chuyên môn hoá công việc.
Bước 3: Xây dựng các bộ phận và phân hệ của cơ cấu
Bước 4: Thể chế hoá cơ cấu tổ chức.


Xem Thêm: Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh Lai Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Liên minh HTX tỉnh Lai Châu sẽ giúp ích cho bạn.