Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Tác động của sự minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm địn

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Tác động của sự minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm địn


  TÓM TẮT ĐỀ TÀI

  Lý do chọn đề tài

  Tính minh bạch thấp trong thị trường bất động sản (BĐS) Việt Nam đã làm sai lệch giá trị thực
  của BĐS, dẫn đến tính bất ổn của thị trường và gây nhiều rủi ro cho nhà đầu tư,
  Thẩm định viên cũng như các tổ chức thẩm định giá BĐS đóng vai trò quan trọng trong việc xác
  định giá trị thực của BĐS bị ảnh hưởng rất lớn bởi sự thiếu minh bạch thông tin của thị trường.
  Sự ảnh hưởng trên thể hiện ở quá trình chọn lọc thông tin đầu vào cho việc phân tích để đưa ra
  kết quả thẩm định cuối cùng,
  Việc nghiên cứu tác động của sự minh bạch thông tin đến hoạt động thẩm định giá trên thực tế
  vẫn chưa được tiến hành một cách chính quy và đầy đủ, đó là lý do tác giả chọn đề tài “Tác động
  của sự minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm định
  giá bất động sản
  ”.

  Mục tiêu nghiên cứu
  Đề tài được thực hiện với ba mục tiêu chính sau đây:
  - Nhận diện và đánh giá về sự minh bạch thông tin của TTBĐS Việt Nam
  - Khảo sát thực tế về ảnh hưởng của sự minh bạch thông tin BĐS đối với công tác thẩm định giá
  tại địa bàn TP. HCM
  - Tổng hợp và đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng thông tin BĐS và hạn
  chế những tác động tiêu cực đến mức giá thẩm định xuất phát từ thông tin kém minh bạch.

  Phương pháp nghiên cứu
  Trong đề tài nghiên cứu đã sử dụng các phương pháp sau:
  - Phương pháp thống kê mô tả nhằm phân tích và xử lý số liệu khảo sát
  - Phương pháp phỏng vấn ý kiến chuyên gia nhằm tìm ra những ý kiến được nhiều người quan
  tâm nhất.

  Nội dung nghiên cứu

  Đề tài được thực hiện với những nội dung chính sau đây:

  Chương 1: Cơ sở lý luận
  Chương 2: Thực trạng của sự minh bạch thông tin trong TTBĐS Việt Nam
  Chương 3: Tác động của sự minh bạch thông tin đến công tác thẩm định giá BĐS
  Chương 4: Cải thiện tính minh bạch cho TTBĐS Việt Nam


  Đóng góp của đề tài

  Với việc thực hiện các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, tác giả thực hiện đề tài “Tác động của sự
  minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm định giá bất
  động sản” mong muốn sẽ giúp các cơ quan quản lý Nhà nước có cái nhìn sâu sát hơn về tình
  hình thực tế của hoạt động thẩm định giá khi mà chất lượng thẩm định đang bị hạn chế bởi thông
  tin kém minh bạch. Thực trạng này sẽ thúc đẩy các cơ quan quản lý Nhà nước có những giải
  pháp cấp thiết hơn nhằm cải thiện sự minh bạch thông tin. Thông qua ý kiến chia sẻ của các
  chuyên gia, các đối tượng trong ngành thẩm định giá cũng có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau
  trong việc hạn chế rủi ro của thông tin kém minh bạch đến kết quả thẩm định.

  Hướng phát triển của đề tài
  Do hạn chế về mặt thời gian cũng như kinh nghiệm làm nghiên cứu nên đề tài này mới chỉ dừng
  lại ở mặt định tính, chưa lượng hóa được sự tác động của sự minh bạch thông tin đến công tác
  thẩm định giá BĐS như thế nào. Các đề tài nghiên cứu sau có thể đào sâu vấn đề lượng hóa trên
  hoặc mở rộng phạm vi nghiên cứu và phạm vi lấy mẫu khảo sát ra toàn quốc gia hoặc quốc tế
  nếu có khả năng để kết quả thu được có tính đại diện cao hơn và mức độ chính xác tốt hơn.

  MỤC LỤC

  TRANG
  MỤC LỤC i
  DANH MỤC BẢNG BIỂU iii
  DANH MUC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH iv
  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v
  TÓM TẮT ĐỀ TÀI 1
  Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
  3
  1.1 Thị trường bất động sản (TTBĐS) 3
  1.1.1 Khái niệm 3
  1.1.2 Đặc điểm của TTBĐS 3
  1.2 Thông tin về BĐS 5
  1.2.1 Nguyên tắc và yêu cầu về thông tin BĐS 5
  1.2.2 Vai trò của thông tin BĐS trên thị trường 6
  1.3 Sự minh bạch thông tin 7
  1.3.1 Sự minh bạch thông tin của nền kinh tế nói chung 7
  1.3.1.1 Khái niệm 7
  1.3.1.2 Tiêu chí đánh giá 8
  1.3.2 Sự minh bạch thông tin trong TTBĐS 8
  1.3.2.1 Khái niệm 8
  1.3.2.2 Tiêu chí đánh giá 8
  Kết luận chương 1 9
  Chương 2: THỰC TRẠNG CỦA SỰ MINH BẠCH THÔNG TIN TRONG TTBĐS
  VIỆT NAM
  10
  2.1 Đánh giá sự minh bạch thông tin trong TTBĐS Việt Nam 24
  2.1.1 Chỉ số đánh giá hiệu quả đầu tư 14
  2.1.2 Thông tin về các quy luật cơ bản của thị trường 14
  2.1.3 Các công cụ niêm yết 15
  2.1.4 Hệ thống quản lý - pháp lý 16
  2.1.5 Quá trình giao dịch 21
  Kết luận chương 2 23
  Chương 3: TÁC ĐỘNG CỦA SỰ MINH BẠCH THÔNG TIN ĐẾN CÔNG TÁC THẨM
  ĐỊNH GIÁ BĐS
  24
  3.1 Tác động đến giá BĐS trên thị trường 24
  3.2 Tác động đến công tác thẩm định giá BĐS 25
  3.2.1 Các bước phải thực hiện trong quá trình thẩm định giá liên quan
  đến thông tin trên TTBĐS 25
  3.2.2 Thông tin thị trường và các phương pháp thẩm định giá 27
  3.2.3 Thực trạng công tác thẩm định giá BĐS ở Việt Nam 29
  3.2.4 Khảo sát thực tế sự minh bạch thông tin BĐS và công tác thẩm định giá BĐS 32
  3.2.4.1 Đặc điểm TTBĐS TP. HCM – nơi lấy mẫu khảo sát 32
  3.2.4.2 Phương pháp tiến hành khảo sát 32
  3.2.4.3 Kết quả khảo sát 32
  Kết luận chương 3 42
  Chương 4: CẢI THIỆN TÍNH MINH BẠCH CHO TTBĐS VIỆT NAM 43
  4.1 Xây dựng hệ thống thông tin BĐS - Kinh nghiệm từ các nước trên thế giới 43
  4.2 Kiến nghị giải pháp nhằm cải thiện tính minh bạch cho TTBĐS Việt Nam 44
  4.2.1 Kinh nghiệm từ Singapore và Trung Quốc 44
  4.2.2 Kiến nghị giải pháp cải thiện tính minh bạch cho TTBĐS Việt Nam 45
  4.2.3 Kiến nghị giải pháp của tác giả từ góc nhìn của một sinh viên kinh tế 46
  Kết luận chương 4 49
  KẾT LUẬN CHUNG 50
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  PHỤ LỤC
  Phụ lục 1-Phiếu khảo sát
  Phụ lục 2: Tên các công ty lấy mẫu khảo sát
  Phụ lục 3: Danh sách các chuyên gia lấy thông tin
  Phụ lục 4: Chuẩn mực lập BCTC hiện tại (IAS và IFRS)
  Phụ lục 5: Những điểm khác nhau giữa VAS và IFRS có thể ảnh hưởng lớn đến các quyết
  định của nhà đầu tư
  Phụ lục 6: Một số văn bản Nhà nước về tiêu chuẩn xây dựng
  Phụ lục 7: Phân loại TTBĐS
  Phụ lục 8: Tiêu chí đánh giá sự minh bạch của nền kinh tế

  DANH MỤC BẢNG BIỂU

  STT NỘI DUNG TRANG
  Bảng 1.1:
  Các mức độ minh bạch thông tin và số điểm tương ứng
  năm 2006 và 2008
  9
  Bảng 1.2: Các chỉ tiêu phụ của RETI năm 2008 9
  Bảng 2.1:
  Mức độ minh bạch thông tin BĐS Việt Nam qua các năm
  2004-2008
  10
  Bảng 3.1:
  Các phương pháp thẩm định giá và thông tin yêu cầu
  28
  Bảng 3.2: Mô tả giới tính của các đối tượng được khảo sát 35
  Bảng 3.3: Mô tả số năm công tác của các đối tượng được khảo sát 35
  Bảng 3.4: Mô tả các loại tài sản thẩm định của đối tượng được khảo sát 36
  Bảng 3.5:
  Mô tả các phương pháp sử dụng thẩm định giá các tài sản
  của đối tượng được khảo sát
  36
  Bảng 3.6:
  Mô tả mức độ xác định được các thông tin sử dụng trong phương
  pháp so sánh của đối tượng được khảo sát
  38
  Bảng 3.7:
  Mô tả nguồn thông tin sử dụng và mức độ tiếp cận được nguồn thông
  tin sử dụng của đối tượng được khảo sát
  38
  Bảng 3.8:
  Mức độ xác định được các thông tin sử dụng trong
  phương pháp chi phí
  39
  Bảng 3.9:
  Mức độ xác định được các thông tin sử dụng trong
  phương pháp thu nhập
  39
  Bảng 3.10: Mô tả mức độ cần thiết và mức độ tiếp cận được nguồn thông tin 40
  Bảng 3.11:
  Mô tả mức độ xác định được các thông tin sử dụng trong
  phương pháp thặng dư của đối tượng được khảo sát
  40
  Bảng 3.12:
  Mô tả nhận định của đối tượng được khảo sát về mức độ đáp ứng các
  yêu cầu của thông tin minh bạch
  41
  Bảng 3.13:
  Mô tả mức độ đồng ý của đối tượng được khảo sát về chính sách thuế,
  chính sách quy hoạch sử dụng đất và các văn bản hướng dẫn thẩm
  định giá BĐS
  42  DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ HÌNH ẢNH

  STT NỘI DUNG TRANG
  Sơ đồ 4.1:
  Mô hình hoạt động của công ty Thông tin BĐS
  48
  Sơ đồ 4.2:
  Mô hình tổ chức của Hệ thống thông tin thực tế phục vụ cho công
  tác nghiên cứu-học tập của hai ngành
  Thẩm định giá và Kinh tế Bất động sản
  49
  Hình 2.1:

  Mức độ minh bạch thông tin BĐS của các nước châu Á Thái Bình
  Dương năm 2008
  11
  Hình 2.2:
  Biểu đồ thể hiện mức độ minh bạch thông tin BĐS của các nước
  châu Á Thái Bình Dương năm 2008
  12
  Hình 2.3:
  Lĩnh vực có mức độ minh bạch được cải thiện nhiều nhất
  ở Việt Nam
  12
  Hình 2.4:
  Những lĩnh vực có mức độ minh bạch cần cải thiện gấp
  ở Việt Nam
  13


  DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT


  BCTC Báo cáo tài chính
  BĐS Bất động sản
  DI Chỉ số công khai thông tin
  GTGT Giá trị gia tăng
  IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế
  IFRS Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
  IPI Mức độ bảo hộ đối với các nhà đầu tư
  JLL Công ty Jones Lang LaSalle
  RETI Chỉ số minh bạch bất động sản
  ROE Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu
  TI Tổ chức minh bạch quốc tế
  TP. HCM Thành phố Hồ Chí Minh
  TTBĐS Thị trường bất động sản
  VAS Chuẩn mực kế toán Việt Nam
  WB Ngân hàng thế giới


  Xem Thêm: Tác động của sự minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm địn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động của sự minh bạch thông tin trong thị trường bất động sản Việt Nam đối với công tác thẩm địn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status