Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh Tại Ngân hàng Nông nghiệp & P

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh Tại Ngân hàng Nông nghiệp & P


  MỤC LỤC

  Trang

  PHẦN THỨ NHẤT

  MỞ ĐẦU

  1.1 Đặt vấn đề 1

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2

  1.3 Đối tượng nghiên cứu 2

  1.4 Phạm vi nghiên cứu 2

  PHẦN THỨ HAI

  CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

  2.1 Cơ sở lý luận về tín dụng Ngân hàng trong sản xuất kinh doanh 3

  2.1.1 Một số khái niệm 4

  2.1.1.1 Khái niệm về tín dụng 4

  2.1.1.2 Khái niệm về lãi suất tín dụng 4

  2.1.1.3 Khái niệm hộ sản xuất kinh doanh 5

  2.1.2 Bản chất của tín dụng Ngân hàng. 5

  2.1.3 Chức năng và vai trò của tín dụng Ngân hàng. 6

  2.1.3.1 Chức năng của tín dụng Ngân hàng 6

  2.1.3.2 Vai trò của tín dụng Ngân hàng 7

  2.1.4 Quy trình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh 8

  2.1.5 Điều kiện cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh 9

  2.2Phương pháp nghiên cứu 9

  2.2.1 Phương pháp nghiên cứu chung 9

  2.2.2 Phương pháp nghiên cứu cụ thể 10

  2.2.3 Thu thập và xử lý số liệu 10

  PHẦN THỨ BA

  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

  3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 11

  3.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế và hoạt động của hệ thống các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột 11

  3.1.1.1 Khái quát về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột 11

  3.1.1.2 Hoạt động tín dụng của hệ thống các Ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk. 11

  3.1.2 Giới thiệu về Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Lịch sử hình thành, phát triển và chức năng - nhiệm vụ của PGD Thành Đạt tỉnh Đắk Lắk: 12

  3.1.2.1 Lịch sử hình thành, phát triển và chức năng – nhiệm vụ của PGD Thành Đạt – Tỉnh Đắk Lắk 12

  3.1.2.2. Một số nghiệp vụ chủ yếu của chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành Đạt- Tỉnh Đắk Lắk. 14

  3.1.2.3 Cơ cấu bộ máy tổ chức của PGD 15

  3.1.2.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt (2006-2007-2008) 16

  3.1.3 Phân tích những thuận lợi và khó khăn trong việc cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT PGD Thành Đạt 18

  3.2 Kết quả nghiên cứu 20

  3.2.1 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt - Tỉnh Đắk Lắk 20

  3.2.1.1 Tình hình huy động vốn tại PGD Thành Đạt 20

  3.2.1.2 Hoạt động tín dụng tại chi nhánh 21

  3.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn PGD Thành Đạt- Tỉnh Đắk Lắk. 24

  3.2.2.1 Quy trình tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại NHNo & PTNT PGD Thành Đạt – Tỉnh Đắk Lắk: 24

  3.2.2.2 Phân tích dư nợ theo thành phần kinh tế tại NHNo & PTNT PGD Thành Đạt– Tỉnh Đắk Lắk. 29

  3.2.2.3 Tình hình cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh 24

  3.2.3 Đánh giá chung về hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt - Tỉnh Đắk Lắk (năm 2006-2007-2008) 30

  3.2.3.1 Những mặt đã đạt được 30

  3.2.3.2 Một số mặt còn tồn tại 32

  3.2.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT PGD Thành Đạt– Tỉnh Đắk Lắk 33

  3.2.4.1 Mục tiêu, định hướng của PGD: 33

  3.2.4.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng tại NHNo & PTNT Thành Đạt– Tỉnh Đắk Lắk. 34

  PHẦN THỨ TƯ

  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

  4.1 Kết luận 37

  4.2 Kiến nghị 38

  TÀI LIỆU THAM KHẢO  PHẦN THỨ NHẤT

  MỞ ĐẦU

  1.1 Đặt vấn đề

  Trong thời kỳ đổi mới đất nước, phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế nước ta có những bước phát triển vượt bậc, tốc độ phát triển kinh tế cao trong khu vực. Có được thành quả như vậy là nhờ vào sự đóng góp của tất cả các thành phần kinh tế, các ngành kinh tế, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống các Ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

  Hòa cùng với sự chuyển biến của cả nước, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk nói riêng đã hoạch định đúng chiến lược kinh doanh của mình là mở rộng tín dụng đối với các thành phần kinh tế. Đây là bước đi vững chắc, phù hợp với chính sách của đảng, của chính phủ.

  Ngân hàng thương mại Việt Nam đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế. Đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay, giai đoạn mà nước ta đang trong điều kiện xây dựng để từng bước phát triển thành một nước có trình độ khoa học hiện đại tiên tiến. Hiệu quả hoạt động của ngân hàng là tấm gương phản ánh trung thực những mặt tích cực, tiêu cực của nền kinh tế theo lộ trình hội nhập AFTA và hiệp định thương mại Việt - Mỹ, chỉ trong một thời gian nữa các chi nhánh ngân hàng nước ngoài với ưu thế về vốn, công nghệ và kinh nghiệm hơn hẳn các ngân hàng trong nước sẽ mang lại không ít khó khăn trong hoạt động cho vay đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam trong công cuộc chiếm lĩnh thị trường nhất là trong công tác cho vay hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ.

  Xuất phát từ những vấn đề trên và được sự đồng ý của lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Thành Đạt– Trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, em tập trung và tiến hành nghiên cứu đề tài “Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh Tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Phòng Giao dịch Thành Đạt- Tỉnh Đắk Lắk”. với mục đích nghiên cứu nhằm làm rõ nhận thức cơ bản về hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại đối với nền kinh tế, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh.

  1.2 Mục tiêu nghiên cứu

   Tìm hiểu và phân tích hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt - Tỉnh Đắk Lắk qua ba năm 2006 – 2007 – 2008.

   Phân tích các nguyên nhân và yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt - Tỉnh Đắk Lắk .

   Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và hạn chế rủi ro xảy ra trong công tác cho vay đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt - Tỉnh Đắk Lắk

  1.3 Đối tượng nghiên cứu

  Đề tài tập trung nghiên cứu về hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn PGD Thành Đạt - Tỉnh Đắk Lắk .


  Xem Thêm: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh Tại Ngân hàng Nông nghiệp & P
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng đối với hộ sản xuất kinh doanh Tại Ngân hàng Nông nghiệp & P sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status