Đề tài: Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong các Doanh nghiệp Nhà nước


MỤC LỤC
LỚI NÓI ĐẦU . 5

PHẦN I:LÝ LUẬN VỀ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIỂP TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC . 6


1. Nguồn lao động sản xuất trực tiếp 6
1.1. Khái niệm về lao động 6
1.2. Khái niệm về nguồn lao động 6
1.3. Khái niệm về nguồn lao động trực tiếp 7
1.4. Phân loại nguồn lao động sản xuất trực tiếp 7
1.5. Các yếu tố ảnh hưởng tới nguồn lao động sản xuất trực tiếp 8
2. Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp nhà nước 8
2.1. Quản lý là gì 8
2.2. Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp nhà nước 9
2.3. Nội dung của quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong các doanh nghiệp nhà nước 10
Sau đây là bảng phác hoạ tiển trình tuyển chọn 13
2.4. Các quan điểm về quản lý nguồn lao động trực tiếp trong các doanh nghiệp nhà nước 14

PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NGUỒN LAO ĐỘNG TRỰC TIẾP TRONG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN NAY 18
1. Về hệ thống đào tạo nghề cho người lao động 18
2.Chất lượng của lao động sản xuất trực tiếp trong doanh nghiệp . 18
4. Hạn chế về năng lực của cán bộ quản lý doanh nghiệp là nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự yếu kém nội tại của công tác quản lý nguồn lao động. 21

PHẦN 3: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ NGUỒN LAO ĐỘNG SẢN XUẤT TRỰC TIẾP TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC. 22
1. Về đào tạo tay nghề cho người lao động 22
2. Cần phải xây dựng lại hệ thống chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành công việc. 23
3. Cần phải xây dựng một chế độ thù lao hợp lý cho người lao động 23
4. Quản lý nguồn lao động trực tiếp phải được tiến hành một cách chiến lược và nâng cao hiệu quả để mọi người làm việc hết mình. 24

KẾT LUẬN 26
TÀI LIỆU THAM KHẢO. 27Xem Thêm: Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong các Doanh nghiệp Nhà nước
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý nguồn lao động sản xuất trực tiếp trong các Doanh nghiệp Nhà nước sẽ giúp ích cho bạn.