Đề tài: Thực trạng và Một số Giải pháp hạ giá thành cho sản phẩm chính của trang trại Noong Cốp huyện Phù Yên – Sơn La


Mục lục

Lời nói đầu
.

I. Lý luận chung về giá thành sản phẩm.
1. Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
2. Đặc điểm của giá thành sản phẩm nông nghiệp và phương pháp tính giá thành.
3. ý nghĩa của việc tính giá thành sản phẩm.
4. Các nhân tố đến giá thành của sản phẩm nông nghiệp.
a. Đặc điểm chung của sản xuất nông nghiệp.
b. Đặc điểm của chi phí sản xuất.
5. Những nhân tố tác động làm hạ giá thành sản phẩm.
6. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm.
7. Những biện pháp chủ yếu hạ giá thành sản phẩm và tối đa hoá lợi nhuận.

II. Thực trạng giá thành của trang trại Noong- Cốp huyện Phù Yên- Sơn La.
A. Đặc điểm của trang trại.
1. Đặc điểm về tự nhiên.
2. Đặc điểm về kinh tế xã hội.
3. Thực trạng hạch toán giá thành của trang trại.
3.1 Bộ máy hạch toán.
3.2 Thực trạng hạch toán giá thành
3.3 Kết quả sản xuất- hạch toán
a.Mặt đạt được
b. Mặt tồn tại

III. Biện phát giải quết các tồn tại trong việc giảm giá thành của trang trại Noong- Cốp huyện Phù Yên- Sơn La.
1. Quản lý giá thành
2. áp dụng khoa học kỹ thuật
3. Tăng năng xuất lao động
4. Xây dưng cơ sở vật chất kỹ thuật
5. Tổ chức sử dụng đất đại hợp lý
6. Tổ chức bộ máy hạch toán hợp lý
7. Vai trò của chính phủ, các cấp chính quyền địa phương

Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng và Một số Giải pháp hạ giá thành cho sản phẩm chính của trang trại Noong Cốp huyện Phù Yê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và Một số Giải pháp hạ giá thành cho sản phẩm chính của trang trại Noong Cốp huyện Phù Yê sẽ giúp ích cho bạn.