ĐỀ TÀI: Phân tích hình tài chính tại công ty Thực phẩm Miền Bắc – TTLTTP Tây Nam BộMỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦU . 1

I. Sự cần thiết của đề tài 1

II. Mục tiêu nghiên cứu .2

III. Nội dung nghiên cứu .2

IV. Phương pháp nghiên cứu 3

V. Phạm vi giới hạn đề tài .4

PHẦN NỘI DUNG 5

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN 5

I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH 5

1. Khái niệm về tài chính doanh nghiệp 5

2. Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp .5

3. Khái niệm về hệ thống báo cáo tài chính .5

4. Khái niệm bảng cân đối kế toán 5

5. Khái niệm bảng báo cáo KQHĐKD 6

6. Khái niệm về báo cáo lưu chuyển tiền tệ .6

7. Khái niệm về bảng thuyết minh báo cáo tài chính .6

II. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH, TÁC DỤNG, NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH .7

1. Ý nghĩa .7

2. Mục đích 7

3. Tác dụng .7

4. Nội dung .8

III. CÁC CHỈ TIÊU LIÊN QUANĐẾN QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 8

1. Nhóm chỉ tiêu thanh toán 8

2. Phân tích nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng vốn 13

3. Phân tích nhóm chỉ tiêu lợi nhuận . 13

4. Phân tích nhóm chỉ tiêu cơ cấu tài chính . 14

IV. PHƯƠNG PHÁP DUPONT . 15

CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU CÔNG TY THỰC PHẨM MIỀN BẮC – TRUNG TÂM LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM TÂY NAM BỘ . 17

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY . 17

1. Lịch sử hình thành và phát triển 17

2. Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức 18

3. Về công nghệ và kỹ thuật . 20

II. THUẬN LỢI KHÓ KHĂN 21

1. Thuận lợi 21

2. Khó khăn 21

III. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY . 21

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY

THỰC PHẨM MIỀN BẮC – TTLTTP TÂY NAM BỘ . 22

A. KHÁI QUÁT VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH 22

I. TÌNH HÌNH CHUNG . 22

1. Tài sản 22

2. Nguồn vốn 22

II. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH THÔNG QUA

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN . 24

1. Tình hình tài sản . 24

2. Tình hình nguồn vốn 30

III. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA

BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 34

1. Doanh thu . 36

2. Chi phí 36

3. lợi nhuận 37

B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH THÔNG QUA

CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH 39

I. NHÓM CHỈ TIÊU THANH TOÁN 39

1. Phân tích tình hình công nợ 39

2. Phân tích các chỉ tiêu thanh toán . 43

II. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN . 46

1. Vòng quay hàng tồn kho . 46

2. Vòng quay vốn lưu động 48

3. Vòng quay vốn cố định . 48

4. Vòng quay toàn bộ vốn . 48

5. Kỳ thu tiền bình quân . 49

II. PHÂN TÍCH KHẢ NĂNG SINH LỜI . 50

1. Hệ số lãi gộp . 50

2. Hệ số lãi ròng . 51

3. Tỷ suất sinh lời của tài sản 51

4. Tỷ suất sinh lời của vốn chủ sở hữu 52

IV. NHÓM CHỈ TIÊU CƠ CẤU TÀI CHÍNH 53

1. Hệ số nợ so với tài sản (D/A) 53

2. Hệ số nợ so vớí vốn chủ sở hữu (D/E) 54

V. PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ DUPONT . 55

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CTY LTMB – TTLTTP TÂY NAM BỘ . 58

I. VIỆC SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY 58

II. PHÂN BỔ KẾT CẤU NGUỒN VỐN TẠI CÔNG TY 58

III. CHỈ TIÊU VỀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN . 59

IV. CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN . 59

1. Đối với nợ phải thu . 60

2. Đối với khoản phải trả 60

V. NHÓM CHỈ TIÊU LỢI NHUẬN . 61

VI. NHÓM CHỈ TIÊU CƠ CẤU TÀI CHÍNH 62

VII. MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHÁC . 62

1. Chính sách bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực 62

2. Mở rộng thị trường . 63

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 64

I. KẾT LUẬN . 64

II. KIẾN NGHỊ . 65


Xem Thêm: Phân tích hình tài chính tại công ty Thực phẩm Miền Bắc – TTLTTP Tây Nam Bộ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hình tài chính tại công ty Thực phẩm Miền Bắc – TTLTTP Tây Nam Bộ sẽ giúp ích cho bạn.