Đề tài: Giải pháp nhằm làm thúc đẩy XK hàng thuỷ sản của VN sang thị trường Mỹ


I)Giải quyết việc làm và sự cần thiết phải giải quyết việc làm cho lao động nông thôn .

1)Cơ cấu lực lượng lao động


Để làm rõ hệ thống khái niệm về lao động và việc làm trong đề tài , dựa trên quan niệm về lực lượng lao động của Tổ chức lao động quốc té (ILO), tôi xin mô tả cơ cấu về lực lượng lao động bằng sơ đồ có tính chất chung như sau :

Biểu 1: CƠ CẤU VỀ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG

E : Người có việc làm
U:Người thất nghiệp
N:Người không tham gia hoạt động kinh tế .

2)Một số khái niệm

2.1)Việc làm .

Theo quy định của bộ Luật Lao Động là những hoạt động không bị pháp luật ngăn cấm và đêm lại thu nhập cho người lao động . như vậy , việc làm là quyền lợi nhưng đồng thời là nghĩa vụ và trách nhiệm đối với mọi người
Việc làm được thể hiện dưới các dạng sau :
-Làm những công việc mà người lao động nhận được tiền lương , tiền công bằng tiền mặt hoặc bằng hiện vật cho công việc đó .
-Làm những công việc khi người lao động thực hiện thu lợi nhuận cho bản thân .
-Làm những công việc cho hộ gia đình nhưng không được trả thù lao dưới hình thức tiền công , tiền lương cho công việc đó .
Những người thuộc một trong ba nhóm trên được Hôi nghị quốc tế ILO năm 1993 coi là người có việc làm .
Ngoài ra , căn cứ tính chất của việc làm chia việc làm làm hai loại:
- Việc làm chính : là công việc mà người thực hiện dành nhiều thời gian nhất nhất so với công việc khác .
- Việc làm phụ :Là công việc mà mà người người thực hiện dành nhiều thời gian nhất so với công việc chính .


Xem Thêm: Giải pháp nhằm làm thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nhằm làm thúc đẩy xuất khẩu hàng thuỷ sản của Việt Nam sang thị trường Mỹ sẽ giúp ích cho bạn.