Đề tài: Chất lượng và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp VN hiện nay


MỤC LỤC

Lời nói đầu 1


Phần I: Tình hình chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ trước 2
I. Giai đoạn từ năm 1975 – 1986 2
II. Giai đoạn từ năm 1987 đến nay 2
III. Thành quả của những năm đầu đổi mới 4
1. Nhóm hàng nông sản – thực phẩm 4
2. Nhóm hàng công nghệ tiêu dùng 4

Phần 2 : Chất lượng và sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời kỳ mới 5
I. Đặc điểm của thị trường Việt Nam trong thời kỳ mới 5
II. Khái niệm, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm. 6
1. Khái niệm chất lượng 6
2. Đặc điểm của chất lượng sản phẩm 6
3. Các chỉ tiêu và đặc tính của chất lượng 7
III. Vai trò của chất lượng sản phẩm và mối quan hệ với sức cạnh tranh 8
1. Vai trò của chất lượng sản phẩm 8
2. Mối quan hệ giữa chất lượng sản phẩm – sức cạnh tranh 8
3. Những nhân tố tác động đến chất lượng sản phẩm 9
IV. Khách hàng và lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 12
I. Phân loại về khách hàng 12
2. Nhu cầu kì vọng của khách hàng 13
V. Chính sách chất lượng trong doanh nghiệp 15
1. Lí do có chính sách chất lượng 15
2. Lợi ích của chính sách chất lượng đối với doanh nghiệp 15
VI. Cạnh tranh và ba phương thức quản lí chất lượng 16

Phần III: Những thành tựu đạt được, những tồn tại cần khắc phục và những giải pháp, phương hướng để nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh 20
I. Thành tựu đạt được 20
II. Những tồn tại cần khắc phục 21
III. Những giải pháp thúc đẩy, nâng cao khả năng cạnh tranh 22

Lời kết 24


Xem Thêm: Chất lượng và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chất lượng và khả năng cạnh tranh của các Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.