Đề tài: Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở Cty X89-BQP


MỤC LỤC
Lời mở đầu ---------------------------------------------------------------------1

Phần I - Cơ sở lý luận về hoạt động tiêu thụ thép ở doanh nghiệp công nghiệp
I/ Vai trò và nội dung của tiêu thụ sản fẩm đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường -------------------------------------------------------------2
1/ Vai trò của tiêu thụ sản fẩm và những yêu cầu đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường -----------------------------------------------------2
1.1/ Vai trò của tiêu thụ sản fẩm ------------------------------------------------2
1.2/ Những yêu cầu đối với doanh nghiệp trong cơ chế thị trường --------3
2/ Nội dung của tiêu thụ sản fẩm -----------------------------------------------3
2.1/ Tổ chức công tác nghiên cứu thị trường -----------------------------------4
2.2/ Xây dựng kế hoạch tiêu thụ --------------------------------------------------4
2.3/ Tổ chức thực hiện kế hoạch và vận dụng Marketing trong hoạt động tiêu thụ ---------------------------------------------------------------------------------5
2.4/ Phân tích đánh giá kết quả tiêu thụ ----------------------------------------6
II/ Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ thép --------------------7
1/ Nhân tố khách quan -------------------------------------------------------------7
1.1/ Cung cầu hàng hoá trên thị trường quốc tế ------------------------------7
1.2/ Môi trường văn hoá - xã hội ------------------------------------------------7
1.3/ Môi trường chính trị - pháp luật -------------------------------------------8
1.4/ Cơ chế quản lý ------------------------------------------------------------------8
1.5/ Kỹ thuật công nghệ-------------------------------------------------------------8
1.6/ Nhân tố cạnh tranh -----------------------------------------------------------8
2/ Nhân tố chủ quan ----------------------------------------------------------------8
2.1/ Lãnh đạo doanh nghiệp -------------------------------------------------------8
2.2/ Tiềm lực về tài chính ----------------------------------------------------------9
2.3/ Tiềm lực vô hình ----------------------------------------------------------------9
2.4/ Phương thức tiêu thụ , phương thức thanh toán ------------------------9

Phần II - Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở Công ty X89 - BQP
I/ Thực trạng tiêu thụ thép của Công ty trong thời gian qua ---------------9
+ Về đặc điểm lao động và tổ chức lao động của Công ty ----------------9 + Đặc điểm về nguyên vật liệu -------------------------------------------------11
+ Đặc điểm công nghệ và quy trình sản xuất sản fẩm của công ty ------11
+ Đặc điểm về sản fẩm thị trường tiêu thụ sản fẩm của Công ty -----11
+ Tình hình tiêu thụ thép theo khu vực thị trường -------------------------13
+ Tình hình tiêu thụ thép theo các mặt hàng ---------------------------------13
+ Tình hình tiêu thụ thép theo hình thức tiêu thụ ---------------------------14
1/ Những ưu điểm ----------------------------------------------------------------16
2/ Những tồn tại -------------------------------------------------------------------16
3/ Những nguyên nhân -----------------------------------------------------------16
II/ Phướng hướng ,biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở Ct ---17
1/ Mục tiêu và phương hướng của công ty ------------------------------------17
1.1/ Xu hướng fát triển của nhu cầu thép -------------------------------------17
1.2/ Mục tiêu của công ty -------------------------------------------------------- 17
2/ Một số biện fáp nhằm đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ thép của Ct------18
2.1/ Tổ chức đào tạo , nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực -------------18
2.2/ Tổ chức tốt công tác nghiên cứu thị trường ----------------------------20
2.3/ Nâng cao chất lượng sản fẩm và đa dạng hoá các chủng loại sp----21
2.4/áp dụng chính sách giá linh hoạt ------------------------------------------21
2.5/ Tận dụng triệt để các chính sách ưu đãi của nhà nước và Bộ quốc phòng đối với Công ty -------------------------------------------------------------21
2.6/ Phát huy tinh thần thi đua khen thưởng --------------------------------22

Kết luận -------------------------------------------------------------------------23


Xem Thêm: Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở công ty X89-BQP
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương hướng và biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ thép ở công ty X89-BQP sẽ giúp ích cho bạn.