Đề tài: Công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP Vĩnh Tường


MỤC LỤC

Lời núi đầu 1

CHƯƠNG I. THỰC TRẠNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH TƯỜNG. 2

I. KHÁI QUÁT VỀ SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 2
1.1. Lịch sử hỡnh thành của Cụng ty CP Vĩnh Tường: 2
1.2. Quỏ trỡnh phỏt triển cụng ty: 2

II. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY 2
2.1. Đặc điểm Cụng ty: 2
2.2 Bộ mỏy tổ chức quản lý: 3
2.2.1 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHềNG NS-HC: 3
2.2.2 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHềNG KINH DOANH - XNK : 4
2.2.3 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC NHÀ MÁY SẢN XUẤT 1 VÀ 2: 4
2.2.4 SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC PHềNG TÀI CHÍNH: 5
2.3 Chức năng cỏc phũng ban: 5
2.4 Chính sách lương: 7
2.5 Thưởng – phạt: 11
2.6 Thiết lập chỉ tiêu - đánh giỏ thành tớch: 11
A.GIÁ TRỊ 12
B. KIẾN THỨC 13
C.KỸ NĂNG 15
D.KHẢ NĂNG 17
E.THÁI ĐỘ 18

III. THỰC TRẠNG QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CP VĨNH TƯỜNG 19
3.1 Cơ cấu nhõn sự: 19
3.2 Phõn bố lực lượng lao động của Cụng ty: 20
3.3 Cụng tỏc đào tạo và bồi dưỡng tay nghề đối với cụng nhõn trong cụng ty: 20
3.4 Trả lương và cỏc biện phỏp kớch thớch vật chất: 21

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CễNG TÁC QUẢN Lí NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY 22
I. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỘT SỐ MỤC TIấU CỤ THỂ 22
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 24

KẾT LUẬN 25
TÀI LIỆU THAM KHẢO 26Xem Thêm: Công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP Vĩnh Tường
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý nguồn nhân lực tại Công ty CP Vĩnh Tường sẽ giúp ích cho bạn.