Đề tài: Đẩy mạnh hoạt động TTSP hoá Mỹ phẩm của tập đoàn Unilever VN


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1


PHẦN 1: Lí LUẬN CHUNG VỀ TIấU THỤ SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 2
1.1 Khái quát về hoạt động tiêu thụ sản phẩm của DN Việt Nam. 2
1.1 Khái niệm về hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 2
1.1.2 Vai trũ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 2
1.1.3 Nhiệm vụ của hoạt động tiêu thụ sản phẩm. 3
1.1.4 Nội dung của hoạt dộng tiờu thụ sản phẩm. 3
1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường. 3
1.1.4.2: Kế hoạch hoỏ tiờu thụ: 5
1.1.4.3: Chớnh sỏch marketing-mix trong DN. 7
1.1.4.4: Tổ chức hoạt động tiêu thụ và dịch vụ sau bán hàng. 9
1.2 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ của các DN 10
1.2.1 Những nhõn tố bờn trong DN: 10
1.2.1.1: Cơ sở vật chất kỹ thuật: 10
1.2.1.2: Giỏ cả của hàng hoỏ: 10
1.2.1.3. Chất lượng sản phẩm của DN: 11
1.2.1.4. Hoạt động nghiên cứu thị trường của DN: 11
1.2.1.5. Cụng tỏc tổ chức tiờu thụ: 11
1.2.1.6. Nguồn nhõn lực: 12
1.2.1.7. Tỡnh hỡnh tài chớnh của DN: 12
1.2.2 Cỏc nhõn tố bờn ngoài: 12
1.2.2.1. Môi trường chính trị- luật pháp: 13
1.2.2.2. Môi trường kinh tế-xó hội: 13
1.2.2.3. Khỏch hàng: 13
1.2.2.4. Nhà cung cấp (cung ứng): 13
1.2.2.5. Các đối thủ cạnh tranh: 14
1.2.3. Những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tiêu thụ của DN. 14

PHẦN 2 : TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA TẬP 15
ĐOÀN UNILEVER VIỆT NAM. 15
2.1 Giới thiệu về cụng ty Unilever Việt Nam. 15
2.2 Mục tiờu và biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đỡnh. 16
2.2.1 Mục tiêu chiến lược 17
2.2.2 Cỏc giải phỏp mà cụng ty đề ra để thực hiện chiến lược tiêu thụ. 17
2.3 Phân tích chiến lược 17
2.3.1 Xác định mục tiêu và sứ mạng của công ty. 18
2.3.2 Phân cơ bản về chiến lược tiêu thụ của Unilever. 18
2.3.2.1 Điểm mạnh của công ty. 18
2.3.2.2 Điểm yếu của công ty. 19
2.3.2.3 Cơ hội từ các yếu tố môi trường bên ngoài . 19
2.3.2.3 Thỏch thức từ các yếu tố môi trường bên ngoài. 20
2.4 Chiến lược MARKETING-MIX. 20
2.4.1 Địa điểm phân phối (PLACE). 20
2.4.2 Sản phẩm ( PRODUCT). 21
2.4.3 Quảng bỏ (PROMOTION). 21
2.4.4 Chớnh sỏch giỏ cả (PRICE). 22
2.4.5 Con người (PEOPLE). 22
2.5 Kết quả tiờu thụ của UNILEVER Việt Nam. 23
2.6. Tổng kết 23
2.7. Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ của Unilever. 24
2.7.1 Thớch nghi hoỏ cỏc sản phẩm của công ty với thị trường Việt Nam. 24
2.7.2. Một chiến lược kinh doanh dài hơi và bền bỉ kết hợp với nền tài chính công ty vững mạnh 25
2.7.3 “ Biết mỡnh, biết người " 25
2.8. Các DN hóa mỹ phẩm Việt Nam học được gỡ từ sự thành cụng của chiến lược tiêu thụ của cụng ty Unilever Việt Nam. 25

PHẦN 3 : MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ 27
SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP HOÁ MỸ PHẨM VIỆT NAM. 27

KẾT LUẬN 30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31


Xem Thêm: Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoá Mỹ phẩm của tập đoàn Unilever Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm hoá Mỹ phẩm của tập đoàn Unilever Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.