Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh cho cong ty cp tam phong giai doan 2008-2010

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh cho cong ty cp tam phong giai doan 2008-2010


  ĐẠI HỌC AN GIANGKHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC​ ​ ​ ​ ​ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CHO CÔNG TY CỔ PHẦN TAM PHONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015​ ​ ​ ​ Chuyên ngành: Quản Trị Kinh Doanh ​ ​  TÓM TẮT
  Ở nước ta, nông nghiệp là ngành mũi nhọn của cả nước và đặc biệt là mãng xuất nhập khẩu lương thực và thủy sản là một ngành chiếm thế mạnh. Đối với Đồng bằng sông Cửu Long thì xuất khẩu lương thực là ngành mang lại hiệu quả cao cho khu vực, góp phần vào giải quyết lao động nông nghiệp và phát triển kinh tế của vùng.
  Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu lương thực thì chịu nhiều yếu tố tác động đến hiệu quả hoạt động kinh doanh, từ những yếu vĩ mô, vi mô và yếu tố của ngành mang lại và cả yếu tố nội tại của doanh nghiệp,
  Vì vậy các doanh nghiệp này phải luôn biến đổi liên tục để thích nghi với điều kiện kinh doanh và điểm chính là phải biết tự đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và tìm ra được các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động trong tương lai.
  Để điểm qua vấn đề này, ta thử tìm hiểu xem Công ty CP Tam Phong, một trong những công ty xuất nhập khẩu lương thực ở An Giang đã hoạt động sản xuất kinh doanh như thế nào, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp này ra sao để có những giải pháp gì để thích nghi với diễn biến chóng mặt của nền kinh tế Việt Nam nói riêng và nền kinh tế toàn cầu nói chung. Đặt biệt là qua giai đoạn khũng hoảng lương thực và khũng hoảng tài chính thế giới tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh doanh lương thực của nhiều nước.


  MỤC LỤC
  290459461" TÓM TẮT. iii
  290459462" DANH MỤC HÌNH viii
  290459463" DANH MỤC BẢNG viii
  290459464" DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT. viii
  290459465" CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  290459466" 1.1 Cơ sở hình thành đề tài 1
  290459467" 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1
  290459468" 1.3 Phạm vi nghiên cứu: 1
  290459469" 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 2
  290459470" 1.5 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu: 2
  290459471" 1.6 Kết cấu báo cáo nghiên cứu. 2
  290459472" CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN 3
  290459473" 2.1 Các khái niệm được sử dụng trong nghiên cứu: 3
  290459474" 2.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh: 3
  290459475" 2.1.3 Khái niệm lợi nhuận: 3
  290459476" 2.2 Nội dung, vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ, đối tượng và mục đích của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 4
  290459477" 2.2.1 Nội dung của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 4
  290459478" 2.2.2 Vai trò của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 4
  290459479" 2.2.3 Ý nghĩa của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 5
  290459480" 2.2.4 Nhiệm vụ của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. 5
  290459481" 2.2.5 Đối tượng và mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh. 5
  290459482" 2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 6
  290459483" 2.3.1 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô. 6
  290459484" 2.3.2 Nhóm nhân tố thuộc môi trường vi mô6 6
  290459485" 2.3.3. Nhóm nhân tố chủ quan ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. 7
  290459486" 2.4 Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh. 7
  290459487" CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ 290459488" CÔNG TY CỔ PHẦN TAM PHONG 11
  290459489" 3.1 Giới thiệu về công ty. 11
  290459490" 3.2 Ngành, nghề kinh doanh: 11
  290459491" 3.3 Sơ đồ tổ chức của công ty 12
  290459493" 3.4 Chức năng và nhiệm vụ của một số bộ phận: 13
  290459494" 3.4.1 Hội đồng quản trị 13
  290459495" 3.4.2 Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh. 13
  290459496" 3.4.3 Phòng kinh doanh xuất khẩu. 13
  290459497" 3.4.4 Phó giám đốc kinh doanh. 13
  290459498" 3.4.5 Phó giám đốc Sản xuất-Tài chính. 13
  290459499" 3.4.6 Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự. 13
  290459500" 3.5 Tình hình hoạt động của công ty. 14
  290459501" 3.6 Những thuận lợi và khó khăn. 14
  290459502" 3.7 Định hướng của công ty trong thời gian tới 15
  290459503" CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TAM PHONG 16
  290459504" 4.1 Khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008-2010. 16
  290459505" 4.1.1 Phân tích sự biến động tài sản của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 16
  290459508" 4.1.2 Phân tích biến động nguồn vốn của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 17
  290459521" Nguồn tổng hợp từ Công ty CP Tam Phong. 21
  290459522" 4.1.3 Phân tích sự biến động của kết quả kinh doanh. 22
  290459526" 4.2.1 Tình hình chung của tổng doanh thu của công ty. 23
  290459530" 4.3 Phân tích chi phí 24
  290459533" 4.4 Phân tích lợi nhuận. 26
  290459534" 4.4.1 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. 26
  290459538" 4.5 Phân tích các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động. 27
  290459539" 4.5.1 Phân tích khả năng thanh toán: 27
  290459543" 4.5.2 Phân tích hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 28
  290459546" 4.5.3 Phân tích các chỉ số sinh lợi 29
  290459551" 4.6 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: 30
  290459552" 4.6.3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh: 30
  290459554" CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 32
  290459555" 5.1 Kết luận. 32
  290459556" 5.2 Kiến nghị 32
  290459558" TÀI LIỆU THAM KHẢO 33
  290459559" PHỤ LỤC 1. 34
  290459560" BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 34
  290459561" PHỤ LỤC 2. 35
  290459562" TỔNG HỢP BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 35  DANH MỤC HÌNH​ 290459492" Hình 3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty. 12
  290459507" Hình 4.1 Biểu đồ cơ cấu tổng tài sản của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 16
  290459510" Hình 4.2 Biểu đồ cơ cấu nguồn vốn của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 17
  290459525" Hình 4.3 Biểu đồ kết quả hoạt động của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 23
  290459528" Hình 4.4 Tỷ trọng cơ cấu doanh thu. 24
  290459536" Hình 4.5 Lợi nhuận của công ty giai đoạn 2008 – 2010 (Đơn vị: triệu đồng) 26
  290459541" Hình 4.6 Biểu đồ tỷ số thanh toán hiện hành. 27
  290459542" Hình 4.7 Biểu đồ tỷ số thanh toán nhanh. 28
  290459549" Hình 4.8 Tỷ số lãi ròng. 29
  290459550" Hình 4.9 Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu. 30
  DANH MỤC BẢNG​ 290459547" Bảng 4.15 Nhóm tỷ suất sinh lợi 29
  290459544" Bảng 4.14 Hiệu quả sử dụng tài sản cố định. 28
  290459540" Bảng 4.13 Nhóm tỷ số về khả năng thanh toán. 27
  290459537" Bảng 4.12 Lợi nhuận từ hoạt động tài chính của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 27
  290459532" Bảng 4.11 Tình hình chi phí công ty giai đoạn 2008 - 2010. 25
  290459531" Bảng 4. 10 Xác định hiệu quả sử dụng chi phí của doanh nghiệp. 25
  290459529" Bảng 4.9 Doanh thu, chi phí theo kế hoạch và thực hiện. 24
  290459527" Bảng 4.8 Tình hình biến động doanh thu của công ty giai đoạn 2008 - 2010. 23
  290459523" Bảng 4.7 Khái quát kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2008 -2010. 22
  290459509" Bảng 4.2 Biến động nguồn vốn của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 17
  290459511" Bảng 4.3 Bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2009. 18
  290459512" Bảng 4.4 Phân tích biến động nguồn vốn năm 2009. 19
  290459513" Bảng 4.5 Bảng kê nguồn vốn và sử dụng vốn năm 2009. 20
  290459520" Bảng 4.6 Bảng phân tích biến động nguồn vốn năm 2010. 21
  290459506" Bảng 4.1 Biến động tài sản của công ty giai đoạn 2008 – 2010. 16

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT


  BH & CCDV: Bán hàng và cung cấp dịch vụ
  CP: Chi phí
  DT: Doanh thu
  DH: Dài hạn
  ĐKKD: Đăng ký kinh doanh
  LN: Lợi nhuận
  NXB: Nhà xuất bản
  PGĐ: Phó giám đốc
  HĐKD: Hoạt động kinh doanh
  HĐQT: Hội đồng quản trị
  HĐTC: Hoạt động tài chính
  TSCĐ: Tài sản cố định
  TSNH: Tài sản ngắn hạn
  TTS: Tổng tài sản
  TP HC – NS: Trưởng phòng hành chính nhân sự
  TSNH: Tài sản ngắn hạn
  TSDH: Tài sản dài hạn
  VCP: Vốn cổ phần  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU


  1.1 Cơ sở hình thành đề tài
  Hiệu quả hoạt động kinh doanh là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Hiệu quả đó được đánh giá qua nhiều tiêu chí khác nhau như: doanh thu, lợi nhuận, chi phí Trong những tiêu chí đó có thể tùy theo chiến lược của công ty mà tầm quan trọng của nó khác nhau theo từng thời điểm.
  Để một doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và ngày càng phát triển thì nhà quản lý cần đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và từ đó tìm ra các nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động và có những giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Ngoài việc thông qua các chỉ số tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty thì cần phải phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của công ty như: các yếu tố vĩ mô, các yếu tố vi mô và yếu tố nội tại của doanh nghiệp để thấy rõ hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
  Hiện tại Công ty Cổ Phần Tam Phong đang hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực như: mua bán nông sản, mua bán lương thực, nuôi trông thủy sản, Việc tìm ra những giải pháp để nhằm giúp công ty này kinh doanh hiệu quả hơn trong giai đoạn diễn biến phức tạp của các ngành lương thực thực phẩm là rất cần thiết, đặt biệt là đối với công ty xuất nhập khẩu phải chịu sự tác động của tình hình biến động lương thực của thế giới.
  Vậy hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ Phần Tam Phong ra sao, có những giải pháp gì để nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa trong tương lai, những vấn đề đó cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá lại hiệu quả hoạt động và tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp là một vấn đề quan trọng. Chính vì thế đề tài “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty Cổ Phần Tam Phong giai đoạn 2011–2015” là đề tài rất cần thiết cho công ty này.
  1.2 Mục tiêu nghiên cứu:
  · Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tam Phong trong giai đoạn 2008–2010.
  · Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tam Phong trong giai đoạn 2011-2015
  1.3 Phạm vi nghiên cứu:
  · Dữ liệu nghiên cứu là các chỉ số như: doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các chỉ tiêu hiệu quả và các tỷ số tài chính của công ty trong 3 năm 2008, 2009, 2010.
  · Về không gian: đề tài được nghiên cứu tại công ty CP Tam Phong số 290/14, tỉnh lộ 943, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
  · Đối tượng nghiên cứu: hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ Phần Tam Phong trong giai đoạn 2008–2010.
  · Thời gian nghiên cứu: chuyên đề được thực hiện từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2011.

  1.4 Phương pháp nghiên cứu:
  Phương pháp thu thập dữ liệu:
  · Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: bằng cách tham khảo ý kiến của nhân viên phòng kế toán và phòng kinh doanh.
  · Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp là thông qua các bản báo cáo tài chính từ các phòng ban của công ty để so sánh qua các năm, tổng hợp lại để phân tích và nhận xét đưa ra các giải pháp.
  Phương pháp xử lý dữ liệu: là các phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh để cho thấy xu hướng biến đổi của chỉ tiêu hiệu quả sản xuất và các chỉ số tài chính nhằm xác định nguyên nhân và tìm ra biện pháp để công ty sản sản xuất kinh doanh hiệu quả hơn và có những biện pháp nhằm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  1.5 Ý nghĩa của đề tài nghiên cứu:
  Đề tài này một phần nhỏ giúp ích cho ban lãnh đạo công ty trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty và quan trọng là tìm ra những giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008-2010 và có những hướng hoạt động phù hợp hơn trong tương lai.
  Bên cạnh đó việc đánh giá hiệu quả hoạt động của công ty cũng nhằm xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục tiêu đặt ra được thực hiện đến đâu, rút ra những tồn tại, tìm ra những nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục và để tận dụng hiệu quả các thế mạnh của doanh nghiệp.
  1.6 Kết cấu báo cáo nghiên cứu
  Bài nghiên cứu được thực hiện với các nội dung chính như sau:
  Chương 1: Giới thiệu
  Chương này giới thiệu về cơ sở hình thành đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa nghiên cứu và kết cấu báo cáo nghiên cứu.
  Chương 2: Cơ sở lý luận
  Chương này tập trung tìm hiểu các khái niệm về hiệu quả hoạt động kinh doanh, doanh thu, chi phí, lợi nhuận; nội dung, vai trò, ý nghĩa, nhiệm vụ, đối tượng và mục đích của phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh; các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh.
  Chương 3: Tổng quan về Công ty Cổ phần Tam Phong
  Bao gồm các nội dung: giới thiệu về công ty, ngành nghề kinh doanh, sơ đồ tổ chức, tình hình hoạt động của công ty giai đoạn 2008-2010, những thuận lợi và khó khăn, định hướng của công ty trong thời gian tới.
  Chương 4: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tam Phong
  Ở chương này gồm các nội dung: khái quát hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong giai đoạn 2008 - 2010, phân tích doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cơ cấu vốn và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty.

  Chương 5: Kết luận và kiến nghị
  Kết luận về kết quả nghiên cứu thu được từ công trình nghiên cứu và những kiến nghị để thực hiện đề tài trong thực tế.  CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN

  2.1 Các khái niệm được sử dụng trong nghiên cứu: [1]

  2.1.1 Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh:

  Khái niệm hiệu quả hoạt động kinh doanh: hiệu quả hoạt động kinh doanh là một phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực sẵn có của đơn vị cũng như của nền kinh tế để thực hiện mục tiêu đặt ra. Hiệu quả hoạt động là thước đo chất lượng phản ánh thực trạng sản xuất, tổ chức quản lý kinh doanh của doanh nghiệp mà còn là vấn đề sống còn của một doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Hiệu quả kinh doanh = Kết quả kinh doanh/ Chi phí kinh doanh​ Hiệu quả kinh doanh bao gồm hai mặt là hiệu quả kinh tế (phản ánh trình độ sử dụng các nguồn nhân tài, vật lực của doanh nghiệp hoặc của xã hội để đạt kết quả cao nhất với chi phí thấp nhất) và hiệu quả xã hội (phản ánh những lợi ích về mặt xã hội đạt được từ quá trình hoạt động kinh doanh), trong đó hiệu quả kinh tế có ý nghĩa quyết định.
  2.1.2 Khái niệm doanh thu:
  Khái niệm doanh thu: Doanh thu là toàn bộ thu nhập nói chung, kể cả vốn lẫn lãi do viec kinh doanh đưa lại trong một thời kỳ nhất định [2]. Doanh thu là chỉ tiêu tài chính quan trọng của doanh nghiệp, chỉ tiêu này không những có ý nghĩa quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân.
  Doanh thu của doanh nghiệp gồm có:
  § Doanh thu bán hàng: là doanh thu về bán sản phẩm hàng hóa thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh và doanh thu về cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo chức năng hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
  § Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh: là toàn bộ số tiền bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sau khi trừ đi các khoản giảm trừ doanh thu (chiết khấu hàng bán, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu) và được khách hàng chấp nhận thanh toán.
  § Doanh thu từ hoạt động tài chính: là các khoản thu nhập từ hoạt động tài chính của doanh nghiệp như vốn góp liên doanh, cho thuê tài sản
  § Doanh thu từ hoạt động khác: là các khoản thu nhập không thường xuyên, thu nhập khác thường của doanh nghiệp mà ngoài các khoản thu nhập trên.
  2.1.3 Khái niệm lợi nhuận:
  Khái niệm lợi nhuận: Lợi nhuận của doanh nghiệp được xem xét là lợi nhuận sau thuế (lãi ròng, thực lãi thuần), nó bao gồm lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận từ các hoạt động khác. [3]
  § Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: thu được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Được tính bằng cách lấy doanh thu thuần trừ cho tổng của ba yếu tố: giá vốn hàng bán, chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp
  § Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: nó phản ánh hiệu quả hoạt động tài chính của doanh nghiệp, là khoản chênh lệch giữa thu nhập tài chính và chi phí tài chính.

  [1] Nguyễn Tấn Bình, 2005, Phân tích hoạt động doanh nghiệp. Nhà xuất bản thống kê.

  [2] Khang Việt, 2009, Từ điển Tiếng Việt. Nhà xuất bản từ điển Bách Khoa.

  [3] Vũ Duy Hào, 2009, Quản trị tài chính doanh nghiệp. Nhà xuất bản Bộ Giao Thông Vận Tải.


  Xem Thêm: Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh cho cong ty cp tam phong giai doan 2008-2010
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giai phap nang cao hieu qua kinh doanh cho cong ty cp tam phong giai doan 2008-2010 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status