Đề tài: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè ở xí nghiệp chè Tây Sơn – Hương Sơn – Hà Tĩnh


Mục lục

Phần I: MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài. 1
1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 3
1.2.1 Mục tiêu chung. 3
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 3
1.3. Đối tượng nghiên cứu. 3


Phần II: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA ĐỀ TÀI 4
2.1. Chất lượng sản phẩm là gì?. 4
2.1.1 .Khái niệm về chất lượng sản phẩm 4
2.1.2. Vai trò của chất lượng sản phẩm trong môi trường toàn cầu hóa. 7
2.1.3. Phân loại chất lượng của sản phẩm 8
2.1.4. Các yếu tố cấu thành nên chất lượng sản phẩm 9
2.1.5. Những nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm 11
2.2 Quản lý chất lượng sản phẩm là gì?. 12
2.2.1 Khái niệm về quản lý chất lượng sản phẩm 12
2.2.2 Hệ thống quản lý chất lượng. 13
2.3.3 Nguyên tắc quản lý chất lượng. 14
2.2.4. Nội dung quản lý chất lượng trong quá trình sản xuất kinh doanh. 15
2.3.Những nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm chè Việt Nam 17
2.3.1. Giống chè. 17
2.3.2. Quy trình trồng và chăm sóc. 18
2.3.3. Thu hái, vận chuyển và bảo quản nguyên liệu. 20
2.3.4. Chế biến. 22
2.3.5. Tiêu thụ. 22
2.4. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chè. 23
2.4.1. Tiêu chuẩn chất lượng chè quốc tế. 23
2.5.2 Tiêu chuẩn chè Việt Nam 25
2.6. Sự cần thiết khách quan của việc nâng cao chất lượng sản phẩm 27Phần III: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 28
3.1.1.Đặc điểm điều kiện tự nhiên của xí nghiệp. 28
3.1.2. Đăc điểm điều kiện kinh tế - Xã hội. 29
3.2 Phương pháp nghiên cứu. 40
3.2.1 Phương pháp chung. 40
3.2.2 Phương pháp cụ thể. 41


Phần IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43
4.1. Tình hình chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp chè Tây Sơn. 43
4.1.1. Tình hình chất lượng nguyên liệu. 43
4.1.2. Chất lượng sản phẩm chè búp tươi tại khâu thu gom 56
4.1.3. Chất lượng sản phẩm tại khâu chế biến. 59
4.1.4. Tình hình khâu tiêu thụ ở xí nghiệp chè Tây Sơn hiện ,nay. 64
4.2. Thực trạng công tác quản lý chất lượng tại xí nghiệp chè Tây Sơn. 67
4.2.1.Tình hình công tác quản lý xí nghiệp chè Tây Sơn. 67
4.2.2. Tình hình công tác quản lý chất lượng tại xí nghiệp chè Tây Sơn. 69
4.3. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm chè tại xí nghiệp chè Tây Sơn 70
4.3.1. Nguyên liệu. 70
4.3.2. Công nghệ chế biến. 71
4.3.3. Thị trường tiêu thụ. 71
4.4. Định hướng và một số giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm tại xí nghiệp chè Tây Sơn 72
4.4.1.Phương hướng nâng cao chất lượng sản phẩm 72
4.4.2.Một số giải pháp chủ yếu. 72


Phần V: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
5.1. Kết luận. 79
5.2 Kiến nghị 80


Xem Thêm: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè ở xí nghiệp chè Tây Sơn – Hương Sơn –
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm chè ở xí nghiệp chè Tây Sơn – Hương Sơn – sẽ giúp ích cho bạn.