Đề tài: Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thịt từ chăn nuôi ở Hà Nội


MỤC LỤC

Phần 1: Mở đầu. 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 3
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3


Phần 2: Tổng quan tài liệu nghiên cứu. 4
2.1. Cơ sở lý luận. 4
2.1.1. Vị trí của phát triển chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm thịt từ chăn nuôi 4
2.1.1.1. Vai trò của phát triển chăn nuôi 4
2.1.1.2. Vai trò của tiêu thụ sản phẩm thịt 6
2.1.2. Đặc điểm ngành chăn nuôi 7
2.1.3. Khái niệm và các yếu tố ảnh hưởng đến hàm cung, hàm cầu. 9
2.1.3.1. Khái niệm hàm cung, hàm cầu. 9
2.1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến cung cầu của 1 loại hàng hóa. 9
2.2. Cơ sở thực tiễn. 11
2.2.1. Tình hình chăn nuôi trên thế giới 11
2.2.2. Tình hình chăn nuôi ở Việt Nam 12
2.2.3. Chủ trương của Đảng và Nhà nước trong việc phát triển chăn nuôi và tiêu thụ các sản phẩm thịt từ chăn nuôi 14
2.2.3.1. Phát triển chăn nuôi 14
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá. 17


Phần 3: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu. 20

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 20 3.1.1. Điều kiện tự nhiên. 20
3.1.1.1. Vị trí địa lý. 20
3.1.1.2. Khí hậu – thủy văn. 21
2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 2
2.1.2.1. Điều kiện đất đai 2
3.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 3
3.1.2.1. Tình hình dân số và lao động. 3
3.1.2.3. Kết quả sản xuất kinh doanh chung của thành phố. 6
3.1.3. Đánh giá những thuận lợi và khó khăn của thành phố trong việc phát triển kinh tế nói chung và chăn nuôi nói riêng. 10
3.1.3.1. Thuận lợi 10
3.1.3.2. Khó khăn. 11
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 11
3.2.1. Phương pháp duy vật biện chứng. 11
3.2.2. Phương pháp duy vật lịch sử. 12
3.2.3. Phương pháp thống kê kinh tế. 12
3.2.3.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu. 12
3.2.3.2. Phương pháp thu thập tài liệu. 13
3.2.3.3. Phương pháp xử lý số liệu. 13
3.2.3.4. Phương pháp chuyên gia, chuyên khảo. 13
3.2.4. Phương pháp sử dụng mô hình toán trong phân tích kinh tế. 14


Phần 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 15
4.1. Tình hình đời sống chung của dân cư Hà Nội 15
4.1.1. Thu nhập bình quân hàng năm của các hộ gia đình. 15
4.1.2. Chi tiêu bình quân của hộ gia đình ở Hà Nội 17
4.2. Thực trạng chăn nuôi ở Hà Nội 19
4.2.1. Số lượng các đàn vật nuôi của thành phố. 19
4.2.2. Kết quả ngành chăn nuôi của thành phố. 22

4.3. Tình hình chăn nuôi ở các hộ nông dân. 25 4.3.1. Chăn nuôi lợn thịt 25
4.3.1.1. Các chỉ tiêu về chăn nuôi lợn thịt 25
4.3.1.2. Mức đầu tư chi phí cho chăn nuôi lợn thịt 26
4.3.1.3. Kết quả và hiệu quả kinh tế chăn nuôi lợn thịt 28
4.3.2. Chăn nuôi gà. 30
4.3.2.1. Một số chỉ tiêu về chăn nuôi gà. 30
4.3.2.2. Mức đầu tư chi phí cho chăn nuôi gà. 31
4.3.2.3. Kết quả và hiệu quả chăn nuôi gà theo quy mô. 34
4.4. Thực trạng tiêu dùng sản phẩm thịt của các hộ điều tra. 36
4.4.1. Một số thông tin cơ bản về hộ điều tra. 36
4.4.2. Mức chi tiêuhàng tháng của các hộ gia đình. 37
4.4.3. Mức tiêu thụ thịt ở thành thị, nông thôn. 40
4.4.4. Chi tiêu cho sản phẩm chăn nuôi ở thành thị, nông thôn. 41
4.5. Tỷ trọng chi tiêu chăn nuôi trong tổng chi lương thực bình quân dầu người 43


Xem Thêm: Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thịt từ chăn nuôi ở Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình hình sản xuất và tiêu dùng sản phẩm thịt từ chăn nuôi ở Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.