Đề tài: Nâng hiệu quả hoạt động dịch vụ đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của công ty tâm việt.- thực trạng và giải pháp


MỤC LỤC

PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 3


PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 4
2.1. Cơ sở lý luận. 4
2.1.1. Lý luận chung về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 4
2.1.1.1. Quan điểm về hiệu quả. 4
2.1.1.2. Phân loại về hiệu quả. 5
Khi nghiên cứu về hiệu quả cần phải phân loại để phục vụ cho công tác nghiên cứu, quản lý chỉ đạo, và làm cơ sở để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh và dịch vụ. 5
2.1.1.3.ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả. 8
2.1.2. Dịch vụ. 9
2.1.2.1. Khái niệm và phân loại dịch vụ. 9
2.1.2.2. Vai trò của dịch vụ. 10
2.1.2.3. Chất lượng dịch vụ. 10
2.1.3. Đào tạo. 12
2.1.3.1. Khái niệm 12
2.1.3.2. Phương pháp đào tạo. 12
2.1.4. Dịch vụ đào tạo. 14
2.1.4.1 Đặc điểm 14
2.1.4.2.Vai trò của dịch vụ đào tạo. 15
2.1.4.3. Mục tiêu của hoạt động kinh doanh dịch vụ đào tạo. 16
2.1.4.4. Quá trình thực hiện dịch vụ đào tạo. 16
2.1.4.5. Chất lượng dịch vụ đào tạo. 19
2.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp dịch vụ đào tạo 19
2.1.5.1. Y ếu tố chủ quan. 19
2.1.5.2. Yếu tố khách quan. 20
2.2. Cơ sở thực tiễn. 20
2.2.1. Dịch vụ đào tạo trên thế giới 20
2.2.1.1. Dịch vụ. 20
1.2.1.2. Đào tạo. 21
2.2.2. Dịch vụ đào tạo ở Việt Nam 22
2.2.2.1. Ngành dịch vụ ở Việt Nam 22
1.2.1.2. Hoạt động đào tạo ở Việt Nam. 22


PHẦN 3 ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN 24
3.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 24
3.1.1. Lịch sử phát triển của công ty Tâm Việt 24
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty. 25
3.1.3. Mô hình hoạt động của công ty phát triển kỹ năng con người Tâm Việt. 27
3.1.4. Tình hình hoạt động của công ty. 29
3.1.4.1. Tình hình lao động. 29
3.1.4.2. Tình hình trang bị cơ sở vật chất 32
3.1.4.3. Tình hình vốn. 33
3.1.4.4. Kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2004-2006. 35
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 36
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 36
3.2.2. Số liệu sơ cấp. 36
3.2.1.2. Số liệu thứ cấp. 37
3.2.2. Phương pháp phân tích số liệu. 37
3.2.2.1. Phương pháp phân tích thống kê kinh tế. 37
3.2.2.2. Phương pháp so sánh. 37
3.2.2.3. Phương pháp chuyên gia chuyên khảo. 38
3.2.2.4. Phương pháp dự báo. 38
3.2.2.5. Sử dụng ma trận SWOT trong đánh giát tổng thể. 38
3.2.3. Hệ thống chỉ tiêu. 38


PHẦN 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42
4.1. Đánh giá hoạt động của Tâm Việt 42
4.1.1. Hoạt động dào tạo. 42
4.1.1.1. Phương pháp đào tạo. 42
4.1.1.2. Dịch vụ đào tạo. 44
4.1.1.3. Sự phát triển nguồn nhân lực của Tâm Việt 51
4.1.2.Nghiên cứu về tổ chức của công ty Tâm Việt. 55
4.1.3. Hoạt động PR 56
4.1.3.1. Các hoạt động thu hút học viên. 57
4.1.3.2. Phân tích kết quả hoạt động PR 57
4.1.4. Hoạt động kinh doanh. 58
4.1.4.1. Thi truong. 58
4.1.5. Đánh giá tổng thể hoạt động dịch vụ đào tạo của Tâm Việt bằng ma trận SWOT 62
4.1.5.1. Điểm mạnh. 62
4.1.5.2 Điểm yếu. 64
4.1.5.3. Cơ hội 64
4.1.5.4. Thách thức. 65
4.2. Phương hướng và giai phap nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ. 66
4.2.1. Phương hướng nâng cao hiệu quả. 66
4.2.2. Giải pháp tăng số lượng học viên. 66
4.2.2. Giải pháp pháp nâng cao chất lượng đào tạo. 68


PHẦN 5. KẾT LUẬN 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 73


Xem Thêm: Nâng hiệu quả hoạt động dịch vụ đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của công ty tâm việt.- thực t
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng hiệu quả hoạt động dịch vụ đào tạo kỹ năng làm việc chuyên nghiệp của công ty tâm việt.- thực t sẽ giúp ích cho bạn.