Đề tài: Khảo sát thực trạng hoạt động tổ chức và hoạt động kinh doanh của HTX dịch vụ ở Tân Châu- Khoái Châu- Hưng Yên


MỤC LỤC

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
I: Tính cấp thiết của đề tài 1
II: Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2
1.Mục tiêu chung: 2
2. Mục tiêu cụ thể: 2
III: Đối tượng, pham vi, nội dung nghiên cứu. 3
2.1. Phạm vi nghiên cứu theo không gian: 3
2.2. Phạm vi nghiên cứu theo thời gian. 3
3. Nội dung nghiên cứu. 3


PHẦN 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 4
I. Cơ sở lý luận. 4
1. Một số khái niệm cơ bản. 4
2. Các loại hình của hợp tác xã dịch vụ. 5
4. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX dịch vụ: 6
II. Cơ sở thực tiễn. 6
1. Phong trào HTX ở một số nước trên thế giới 6


PHẦN III: ĐẶC ĐIIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 9
I: Đặc điểm địa bàn xã Tân Châu. 9
1. ĐIều kiện tự nhiên. 9
2. Đất đai 10
3.Điều kiện xã hội và cơ sở hạ tầng. 14
4. Đặc điểm kinh tế của Tân Châu. 18
II: Phương pháp nghiên cứu. 20


PHẦN IV: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 22
I. Thực trạng của hoạt động tổ chức HTX dịch vụ ở Tân Châu. 22
1. Quá trình thành lập HTX dịch vụ ở Tân Châu. 22 2. Tổ chức bộ máy HTX dịch vụ Tân Châu. 24
3. Bộ máy quản lý của HTX dịch vụ ở Tân Châu. 27
4. Tình hình xã viên của HTX. 29
II.Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX dịch vụ Tân Châu. 31
1. Thực trạng kinh doanh dịch vụ thuỷ nông. 31
2. Thực trạng kinh doanh dịch vụ điện. 34
3. Thực trạng kinh doanh dịch vụ bảo vệ thực vật và bảo vệ đồng ruộng. 37
4. Thực trạng kinh doanh dịch vụ chuyển giao KHKT. 39
5. Thực trạng kinh doanh dịch vụ cung cấp giống và vật tư. 41
III. Những kết quả đạt được và tồn tại của HTX dịch vụ Tân Châu. 42
1. Những kết quả đạt được của hoạt động sản xuât kinh doanh của HTX dịch vụ Tân Châu. 42
2. Những tồn tại của HTX dịch vụ Tân Châu. 44
IV. Phướng hướng hoạt động của HTX dịch vụ Tân Châu trong những năm tới 45
1. Phương hướng hoạt động kinh doanh dịch vụ của HTX dịch vụ trong những năm tới. 45
2. Những biện pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, phương hướng trên. 46


PHẦN 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 48
I. Kết luận. 48
II. Khuyến nghị 48


Xem Thêm: Khảo sát thực trạng hoạt động tổ chức và hoạt động kinh doanh của HTX dịch vụ ở Tân Châu- Khoái Châu
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Khảo sát thực trạng hoạt động tổ chức và hoạt động kinh doanh của HTX dịch vụ ở Tân Châu- Khoái Châu sẽ giúp ích cho bạn.