Đề tài: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Đông Anh”


Mục lục


LỜI NÓI ĐẦU 1

CHƯƠNG I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VỐN VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN 3
I. Một số vấn đề chung về sử dụng vốn kinh doanh: 3
1. Khái niệm về vốn kinh doanh. 3
2. Phân loại vốn kinh doanh. 3
3. Vai trò của vốn kinh doanh: 5
II. Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh: 6
1. Các phương pháp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 8
2. Hệ thống các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn: 8
2. 2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 10
2. 3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 11
2.4. Hệ thống các chỉ tiêu tài chính: 12


CHƯƠNG II THỰC TRẠNG VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐÔNG ANH 15
I. Khái quát chung về công ty. 15
1. Tổng quan về công ty. 15
2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 15
3. Chức năng, nhiệm vụ hoạt động của công ty. 16
4. Đặc điểm bộ máy quản lý. 17
4.1.Ban giám đốc. 18
4.2.Các phòng ban chức năng. 18
4.3. Kho, phân xưởng, đội thi công. 19
5.Bộ máy kế toán. 19
6. Đặc điểm về lao động. 19

II.Thực trạng quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Đông Anh. 21
1.Khái quát chung về nguồn vốn của công ty. 21
1.1.Cơ cấu vốn kinh doanh. 21
1.2.Nguồn vốn kinh doanh của công ty. 22
2. Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty những năm gần đây. 23
2.1.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2006-2007. 23
3.Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Đông Anh. 25
3.1.Một số chỉ tiêu tổng hợp đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 25
2. Tình hình sử dụng vốn cố định của công ty. 27
2.1. Cơ cấu tài sản cố định và sự bién động của tài sản cố định. 27
2.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định. 27
2.3. Khấu hao tài sản cố định. 29
3.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty. 32
4. Một số chỉ tiêu tài chính. 34
IV. Những tồn tại và nguyên nhân cần khắc phục trong việc sử dụng vốn tại công ty 38


CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KẾT CẤU THÉP ĐÔNG ANH 39
1 .Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty. 39
1.1. Thuận lợi 39
1.2. Khó khăn. 40
1.3. Định hướng và mục tiêu phát triển của công ty Cổ phần và kết cấu thép Đông Anh. 41
II. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Đông Anh. 41
2.1. Hoàn thiện công tác tổ chức và quản lý lao động. 42
2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 43
2.2.1. Xác định vốn bằng tiền hợp lý. 43
2.2.2 Giải pháp tạo vốn cho công ty. 43
2.2.3. Các giải pháp về nâng cao khả năng cạnh tranh. 44
2.2.4. Tổ chức tốt công tác kế toán và phân tích hoạt động kinh tế. 45
3. Một số ý kiến. 45
Đối với công ty. 45


KẾT LUẬN 46


Xem Thêm: Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Đông Anh”
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng và kết cấu thép Đông Anh” sẽ giúp ích cho bạn.