Đề tài: Tìm hiểu công tác quản lý chi phí và thực hiện chi phí tại công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc


1. MỞ ĐẦU

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ VÀ PHÂN TÍCH CHI PHÍ
2.1. KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
2.2. NỘI DUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP
2.2.1. Khái niệm chi phí sản xuất kinh doanh
2.2.2. Phạm vi chi phí sản xuất kinh doanh
2.2.3. Kết cấu chi phí sản xuất kinh doanh
2.2.4. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh
2.2.4.1. Phân loại chi phí theo chức năng hoạt động
2.2.4.2. Phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí
2.2.4.3. Đối tượng và phương pháp xác định chi phí
2.2.4.4. Nhiệm vụ của tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh
2.3. NỘI DUNG QUẢN LÝ CHI PHÍ
2.3.1. Khái quát hoạt động quản lý trong doanh nghiệp
2.3.2. Bản chất của quản lý chi phí
2.3.3. Nhiệm vụ và nội dung của quản lý chi phí
2.3.3.1 Lập kế hoạch và dự toán
2.3.3.2. Tổ chức thực hiện
2.3.3.3. Kiểm tra và đánh giá
2.3.3.4. Ra quyết định
2.3.4. Nguyên tắc và mục tiêu của quản lý chi phí


3. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
3.1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý và sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
3.1.2.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty
3.1.4. Tình hình lao động của công ty
3.1.5. Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn của công ty
3.1.5.1. Tình hình sử dụng tài sản cố định của công ty
3.1.5. Tình hình phân bổ và sử dụng vốn của công ty
3.4.2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu
3.2.2. Phương pháp thống kê kinh tế
3.3.3. Phương pháp đối chiếu
3.3.4. Phương pháp chuyên khảo


4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. ĐẶC ĐIỂM VẾ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC
4.1.1. Chi phí sản xuất sản phẩm của công ty
4.1.2. Chi phí bán hàng của công ty
4.1.3. Chi phí quản lý của công ty
4.2. C ÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ CỦA CÔNG TY
4.2.1. Công tác lập kế hoạch chi phí của công ty
4.2.1.1. Thực trạng lập kế hoach chi phí
4.2.1.2. Nhận xét về công tác lập kế hoạch chi phí
4.2.2. Đánh giá thực hiện kế hoạch chi phí của công ty
4.2.3. Đánh giá thực trạng chi phí của công ty
4.2.3.1. Phân tích thực trạng chi phí của công ty
4.2.3.2. Nhận xét chung tình hình thực hiện chi phí của công ty
4.3. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU HIỆU QUẢ QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY
4.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHI PHÍ CỦA CÔNG TY
4.4.1. Nhận xét chung
4.4.2. Phương hướng phát triển sản xuất kinh doanh của công ty
4.5. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI PHÍ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VĨNH PHÚC


KẾT LUẬN


Xem Thêm: Tìm hiểu công tác quản lý chi phí và thực hiện chi phí tại công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tìm hiểu công tác quản lý chi phí và thực hiện chi phí tại công ty Cổ phần Dược phẩm Vĩnh Phúc sẽ giúp ích cho bạn.