Đề tài: Công tác quản lý chi phí quản lý DN tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô


MỤC LỤC
Lời cảm ơn. i
Mục lục. ii
Danh mục bảng, biểu. iv
Danh mục sơ đồ. v
Danh mục chứng từ. v
Danh mục từ viết tắt vi


PHẦN I MỞ ĐẦU 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2


PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 3
2.1. Cơ sở lý luận về chi phí và chi phí quản lý DN 3
2.1.1. Khái niệm và thuộc tính cơ bản của chi phí 3
2.1.2. Phân loại chi phí 5
2.1.3. Khái niệm và vai trò của chi phí quản lý DN trong quá trình hoạt động. 12
2.2. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của quản lý. 13
2.2.1 Khái niệm về quản lý. 13
2.2.2. Đặc điểm của quản lý. 15
2.2.3 Vai trò của quản lý. 16
2.2.4 Chức năng của quản lý. 18
2.2.5. Phân loại quản lý. 22
2.3. Quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp. 22
2.3.1. Ý nghĩa của việc quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp. 22
2.3.2. Nội dung của quản lý chi phí quản lý doanh nghiệp. 23
2.4. Cơ sở thực tiễn về quản lý chi phí quản lý trong DN 24


PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 28
3.1. Đặc điểm của công ty tnhh chế biến thực phẩm đông đô. 28
3.1.1. Sự hình thành và phát triển của Công ty. 28
3.1.2. Ngành nghề kinh doanh. 28
3.1.3. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất 30
3.1.4. Tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. 31
3.1.5. Tình hình sử dụng lao động tại Công ty Đông Đô. 33
3.1.6. Tình hình tài sản và nguồn vốn của Công ty. 37
3.1.7. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 39
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 42
3.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu. 42
3.2.2. Phương pháp nghiên cứu. 42
3.2.3.Phương pháp xử lý số liệu. 44


PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 45
4.1. Khái quát về đặc điểm chi phí tại công ty đông đô. 45
4.2. Thực trạng quản lý chi phí quản lý tại công ty tnhh chế biến thực phẩm đông đô 47
4.2.1. Công tác lập kế hoạch chi phí quản lý doanh nghiệp tại Công ty. 48
4.2.3. Phân tích tình hình quản lý chi phí quản lý quản lý tại Công ty. 68
4.2.4. Đánh giá tác động của chi phí QL tới hiệu quả quản lý. 74
4.2.5. Nhận xét chung về tình hình quản lý chi phí quản lý tại Công ty. 77
4.3. Một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí quản lý tại công ty Đông Đô 79
4.3.1. Cơ sở của việc đưa ra các biện pháp. 79
4.3.2. Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý chi phí tại Công ty. 79


PHẦN V KẾT LUẬN 87
5.1 Kết luận. 87
5.2. Kiến nghị 88


Xem Thêm: Công tác quản lý chi phí quản lý DN tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý chi phí quản lý DN tại Công ty TNHH chế biến thực phẩm Đông Đô sẽ giúp ích cho bạn.