Đề tài: Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng NVL tại nhà máy Z157 - CQLXM - TCKT- BQP


MỤC LỤC
Lời cảm ơn i
Mục lục ii
Danh mục bảng, biểu v
Danh mục biểu vi
Danh mục sơ đồ vii
Danh mục sơ đồ vii
Danh mục chữ viết tắt viii

Phần 1. Mở đầu 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu 2
1.2.1. Mục tiêu chung 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu 3
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 3

Phần 2. Tổng quan tài liệu 4
2.1. Những vấn đề chung về NVL 4
2.1.1. Khái niệm NVL 4
2.1.2. Đặc điểm của NVL 4
2.1.3. Phân loại NVL 5
2.1.4. Vị trí, vai trò của NVL 6
2.2. Những vấn đề chung về quản lý NVL trong doanh nghiệp 7
2.2.1. Khái niệm về quản lý 7
2.2.2. Yêu cầu quản lý NVL 7
2.3. Nhiệm vụ hạch toán NVL 8
2.4. Nội dung công tác quản lý và sử dụng NVL trong doanh nghiệp 8
2.4.1. Công tác hạch toán kế toán trong quản lý và sử dụng NVL 9
2.4.2. Tổ chức xây dựng định mức tiêu dùng NVL 16
2.4.3. Tổ chức xây dựng kế hoạch mua sắm, sử dụng, dự trữ NVL 18
2.4.4. Tổ chức tiếp nhận NVL 20
2.4.5. Tổ chức quản lý NVL lưu kho 22
2.4.6. Tổ chức cấp phát NVL 23
2.4.7. Tổ chức thu hồi phế liệu 24
2.5. Phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trữ NVL trong doanh nghiệp 24
2.5.1. Sự cần thiết của việc phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trữ NVL trong doanh nghiệp 24
2.5.2. Nhiệm vụ của phân tích tình hình cung ứng, sử dụng và dự trữ NVL 25
2.5.3. Một số chỉ tiêu phân tích 25

Phần 3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 30
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 30
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà máy 30
3.1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh 31
3.1.3. Đặc điểm bộ máy tổ chức 34
3.1.4. Tình hình tài sản và nguồn vốn của nhà máy 38
3.1.5. Tình hình lao động của nhà máy 41
3.1.6. Kết quả sản xuất kinh doanh của nhà máy 43
3.1.7. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 46
3.2. Phương pháp nghiên cứu 49
3.2.1. Phương pháp chung 49
3.2.2. Phương pháp cụ thể 50

Phần 4. Kết quả nghiên cứu 51
4.1. Đặc điểm và phân loại NVL tại nhà máy Z157 51
4.1.2. Đặc điểm NVL tại nhà máy 51
4.1.3. Phân loại NVL tại nhà máy 51
4.2. Công tác quản lý và sử dụng NVL tại nhà máy Z157 53
4.2.1. Công tác hạch toán kế toán trong quản lý và sử dụng NVL tại nhà máy 53
4.2.2. Công tác xây dựng định mức tiêu dùng NVL tại nhà máy 59
4.2.3. Công tác lập kế hoạch mua sắm, sử dụng, dự trữ NVL tại nhà máy 61
4.2.4. Công tác tiếp nhận NVL tại nhà máy 63
4.2.5. Công tác quản lý NVL lưu kho của nhà máy 70
4.2.6. Công tác cấp phát NVL cho sản xuất tại nhà máy 74
4.2.7. Công tác thu hồi phế liệu tại nhà máy 78
4.3. Một số chỉ tiêu phân tích tình hình quản lý và sử dụng NVL tại nhà máy 78
4.3.1. Phân tích tình hình cung cấp NVL 79
4.3.2. Tình hình dự trữ NVL 83
4.3.3. Phân tích tình hình sử dụng NVL 84
4.4. Một số nhận xét về thực trạng công tác quản lý và sử dụng NVL tại nhà máy Z157 86
4.5. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng NVL của nhà máy Z157 91

Phần 5. Kết luận và kiến nghị 95
5.1. Kết luận 95
5.2. Kiến nghị 97

Tài liệu tham khảo 98


Xem Thêm: Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên sẽ giúp ích cho bạn.