Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác quản lý hàng hoá tại công ty TNHH Hà Long


Phần I - Mở đầu. Phần II – Cơ sở lý luận
2.1. Doanh nghiệp thương mại và quản lý DNTM trong nền kinh tế thị trường
Doanh thu bán hàng = Giá trị một đơn vị × Khối lượng sản phẩm tiêu thụ
2.3. Những nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý hàng hoá ở DNTM
2.4. Nhiệm vụ của công tác kế toán trong công tác quản lý hàng hoá
2.5. Ứng dụng các phương pháp chuyên môn của hạch toán kế toán trong quản lý hàng hoá
2.5.2. Phương pháp tính giá
Phần III - Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
3.1. Tổng quan về công ty TNHH Hà Long
3.2. Phương pháp nghiên cứu
Phần IV - Kết quả nghiên cứu
4.1. Đặc điểm về hàng hoá ở công ty TNHH Hà Long
4.2. Thực trạng công tác quản lý hàng hoá tại công ty TNHH Hà Long
Phân tích hiệu quả hoạt động tiêu thụ theo một số chỉ tiêu tài chính:
Hạch toán kết quả kinh doanh
4.3.Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý hàng hoá của công ty.
4.4. Nhận xét chung về công tác quản lý hàng hoá tại công ty THH Hà Long.
4.5. Một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý hàng hoá tại công ty THHH Hà Long
Phần V - Kết luận
5.1. Kết luận


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng công tác quản lý hàng hoá tại công ty TNHH Hà Long
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng công tác quản lý hàng hoá tại công ty TNHH Hà Long sẽ giúp ích cho bạn.