Đề tài: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ phân bón của Công ty Phân đạm và hoá chất Hà Bắc


PHẦN I
MỞ ĐẦU


PHẦN II
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1.1. Lý luận về tiêu thụ sản phẩm
2.1.1.1. Khái niệm, vai trò, nguyên tắc tổ chức tiêu thụ sản phẩm
2.1.1.2. Nhân tố ảnh hưởng tới tổ chức tiêu thụ sản phẩm
2.1.1.3. Lý luận về quản trị tiêu thụ sản phẩm trong doanh nghiệp
2.1.2. Các hoạt động tổ chức tiêu thụ sản phẩm
2.1.2.1. Nghiên cứu và dự báo thị trường
2.1.2.2. Tổ chức mạng lưới phân phối
2.1.2.3. Tổ chức quảng cáo, chào hàng, chiêu hàng (gọi chung là chiêu thị)
2.1.2.4. Tổ chức bán hàng và thu tiền
2.2.1. Tình hình tiêu thụ phân bón một số nước trên thế giới
2.2.2. Tình hình sản xuất, tiêu thụ phân bón ở Việt Nam


PHẦN III
ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU
3.1.1. Toàn cảnh Công ty
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty
3.1.3. Tình hình lao động của Công ty
3.1.4. Tình hình sử dụng vốn của Công ty
3.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
3.2.3. Phương pháp phân tích và sử lý số liệu
3.3.3. Phương pháp dự báo
3.3.4 Phương pháp chuyên gia


PHẦN IV
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

4.1.1. Tình hình sản xuất và tiêu thụ phân bón tại Công ty
4.1.3. Tình hình tiêu thụ theo thị trường
4.1.4. Tình hình tiêu thụ theo sản phẩm
4.1.1. Các nhân tố khách quan
4.1.1.1. Nhu cầu phân bón trong nước
4.1.1.2. Nguồn cung Phân bón trong nước
1- Nguồn phân bón sản xuất trong nước
4.1.1.3. Khách hàng và thói quen mua hàng
4.2.2. Các nhân tố chủ quan
4.3.2.1. Sản phẩm và đặc tính của sản phẩm
4.2.2.2. Kênh phân phối sản phẩm
4.2.2.3. Quy trình bán hàng và các yếu tố ảnh hưởng
4.2.2.4. Các chính sách tiêu thụ của Công ty
4.3.1. Đánh giá kết quả hoạt động tiêu thụ phân bón của Công ty
4.3.2. Đánh giá một số nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ phân bón
4.3.3. Đánh giá về sự hấp dẫn của ngành kinh doanh phân bón và khả năng cạnh tranh của sản phẩm phân bón của Công ty
4.4.1. Định hướng
4.4.1.1. Định hướng chung về kết quả tiêu thụ phân bón tới năm 2010
4.4.2. Giải pháp hoàn thiện các hoạt động tiêu thụ phân bón
4.4.2. 1. Giải pháp hoàn thiện sản phẩm
4.4.2.2. Hoàn thiện kênh phân phối
4.4.2.4. Hoàn tiện các chính sách tiêu thụ


PHẦN V
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

5.1. KẾT LUẬN
5.2.1. Đối với nhà nước
5.2.2. Đối với Công ty


Xem Thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ phân bón của Công ty Phân đạm và hoá chất Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động tiêu thụ phân bón của Công ty Phân đạm và hoá chất Hà sẽ giúp ích cho bạn.