Đề tài: Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp Lửa Hồng


MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ NỘI DUNG CỦA THỰC TẬP GIÁO TRÌNH .3
1.1. Mục đích thực tập 3
1.2. Yêu cầu thực tập .3
1.3. Thời gian và địa điểm thực tập .3
1.4. Nội dung công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 3
1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 3
1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành 4
1.4.3. Yêu cầu của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .5
1.4.4. Nguyên tắc kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm .5


PHẦN 2. KẾT QUẢ CỦA CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP LỬA HỒNG .7
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng 7
2.2. Bộ máy tố chức hoạt động của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng .8
2.2.1. Tổ chức bộ máy của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng .8
2.2.2. Đặc điểm về tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP xây lắp Lửa Hồng 9
2.3. Vị trí chức năng, nhiệm vụ của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng 12
3.3.1. Các lĩnh vực kinh doanh của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng .12
3.3.2. Vị trí chức năng của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng và các bộ phận .13
3.4. Đánh giá kết quả SXKD trong kỳ của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng .15
3.4.1. Kết quả chung .15
3.4.2. Thuận lợi 15
3.4.3. Khó khăn .16
3.5. Thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty CP xây lắp Lửa Hồng .16
3.5.1. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 16
3.5.1.1. Các phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm 16
3.5.1.2. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ 17
3.6. Kết luận chung về bộ máy tổ chức kế toán của Công ty CP xây lắp Lửa Hồng 64

KẾT LUẬN 69
TÀI LIỆU THAM KHẢO 71


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần xây lắp sẽ giúp ích cho bạn.