Tại về Tổng cục thống kê ​


TỔNG QUAN VỀ TỔNG CỤC THỐNG KÊ


I. SƠ LƯỢC VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH TỔNG CỤC THỐNG KÊ.

Ngày 20/2/1956, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 695/TTg thành lập Cục thống kê trung ương trực thuộc Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và ngày 29/9/1961, Chính phủ ra nghị định số 131/CP quyết định thành lập Tổng cục thống kê trực thuộc Chính phủ và định danh này tồn tại cho đến ngày nay.

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ BỘ MÁY TỔ CHỨC CỦA TỔNG CỤC THỐNG KÊ HIỆN NAY.

1.TỔNG CỤC THỐNG KÊ: là cơ quan trực thuộc Chính phủ, có chức năng quản lý Nhà nước về công tác thống kê trong phạm vi cả nước và cung cấp thông tin bằng số liệu về tình hình kinh tế xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định cuả Chính phủ.

2.NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN

a) Xây dựng trình chính phủ các dự án luật, pháp lệnh, các văn bản pháp quy khác về Thống kê và tổ chức thực hiện các văn bản nói trên sau khi đã được Quốc hội, Uỷ ban thường vụ quốc hội và Chính phủ ban hành.

b) Trình Chính phủ quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành Thống kê và chỉ đạo thực hiện quy hoạch, kế hoạch được duyệt.

c) Ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ thống kê để thực hiện trong cả nước

d) Tổ chức thu thập, xử lý phân tích và công bố số liệu thống kê về tình hình kinh tế xã hội và cung cấp các số liệu đó theo quy định của Chính phủ.

e) Phối hợp và giúp đỡ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ xác định nội dung và phương pháp thu thập số liệu thống kê chuyên ngành.

f) Tổ chức công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đạu vào công tác thống kê, xúc tiến hợp tác quốc tế về lĩnh vực thống kê theo quy định của Chính phủ. Tổ chức việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thống kê cho cán bộ làm công tác thống kê.

g) Thanh tra, kiểm tra các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, Uỷ ban Nhân dân các cấp, các tổ chức kinh tế xã hội trong việc chấp hành luật pháp về công tác thống kê.

h) Quản lý tổ chức, biên chế, kinh phí hoạt động của toàn nghành Thống kê ( từ trung ương đến cơ sở) theo quy định của Chính phủ.

3.CƠ CẤU TỔ CHỨC

Tổng cục Thống kê được tổ chức và quản lý theo ngành dọc từ trung ương đến địa phương, cơ cấu tổ chức gồm có:

Các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

ã Vụ Tổng hợp và Thông tin

ã Vụ Hệ thống tài khoản quốc gia

ã Vụ Nông , lâm nghiệp và Thuỷ sản

ã Vụ Công nghiệp

ã Vụ Xây dựng, Giao thống và Bưu điện

ã Vụ Thương mại và giá cả

ã Vụ Dân số và Lao động

ã Vu Xã hội và Môi trường

ã Vụ Phương pháp, Chế độ thống kê

ã Vụ Tổ chức Cán bộ và Đào tạo

ã Thanh tra

ã Văn phòng

ã Vụ kế hoạch và Tài chính

ã 61 Cục Thống lê trực thuộc Tổng cục đặt ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Cục quản lý cả biên chế làm thống kê ở huyện, quận, thị xã và thành phố thuộc tỉnh.


Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tổng Cục:

ã Viện nghiên cứu Khoa học Thống kê

ã Trung tâm Tính Toán Thống kê

ã Trường cán bộ thống kê Trung ương I

ã Trường trung học thống kê II

ã Tạp chí Con số và Sự kiện

Các đơn vị sản xuất kinh doanh trực thuộc Tổng cục:

ã Nhà xuất bản Thống kê

ã Công ty sản xuất và dịch vụ tổng hợp

Các đơn vị giúp Tổng cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước cung cấp số liệu của ngành mình quản lý theo yêu cầu của Tổng cục trưởng.


Xem Thêm: Tại về Tổng cục thống kê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tại về Tổng cục thống kê sẽ giúp ích cho bạn.