Đề tài: Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ thép của công ty TNHH Trung Hưng


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1


CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 3
I. THỊ TRƯỜNG VÀ CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG 3
1. Các khái niệm về thị trường và cơ chế thị trường. 3
1.1. Các khái niệm về thị trường. 3
1.2. Cơ chế thị trường. 4
2. Phân loại và phân khúc thị trường. 5
2.1.Phân loại thị trường. 5
3. Thị trường của doanh nghiệp: 6
2.2. Phân khúc thị trường. 8
II. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 10
1. Khái niệm bản chất 10
2. Chức năng của tiêu thụ sản phẩm. 10
3. Nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp. 11
3.1. Nghiên cứu thị trường. 11
3.2. Lập kế hoạch tiêu thụ. 11
3.3. Chuẩn bị hàng hoá để xuất bán: 11
3.4. Lựa chọn các hình thức tiêu thụ sản phẩm: 11
3.5. Tổ chức các hoạt động xúc tiến bán hàng: 12
3.6. Tổ chức hoạt động bán hàng: 12
3.7. Phân tích hoạt động tiêu thụ sản phẩm: 12
4. Lựa chọn kênh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp: 12
5. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 13
5.1. Vai trò của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: 14
5.3. Yêu cầu của mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: 15
5.4. Các chỉ tiêu đánh giá khả năng mở rộng thị trường. 16
6. Nội dung của công tác mở rộng thị trường: 17
6.1. Nghiên cứu thị trường: 17
6.2. Xây dựng chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ: 18
6.3. Tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: 19
6.4. Tổ chức đánh giá hiệu quả của chiến lược mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: 19

III. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TRUNG HƯNG 20
1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty. 20
2. Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty. 21
3. Cơ cấu tổ chức của công ty: 21
4. Tình hình hoạt động của công ty trong những năm gần đây: 22


CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉPVÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG HƯNG 24
I.THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH THÉP TRUNG HƯNG 24
1. Các chính sách tiêu thụ và chính sách thị trường của công ty. 24
1.1. Xây dựng và thực hiện kế hoạch nhằm mở rộng thị trường khách hàng cả về số lượng và chất lượng: 24
1.2. Thực hiện mở rộng thị trường về mặt không gian và phạm vi địa lý: 25
2. Đặc điểm thị trường tiêu thụ của công ty TNHH Trung Hưng. 26
1.1. Khách hàng của công ty: 26
1.2. Chủng loại sản phẩm của công ty. 28
1.3. Giá cả sản phẩm của công ty. 28
1.4. Đặc tính sản phẩm của công ty. 29
1.5. Đối thủ cạnh tranh. 29
1.6. Điểm mạnh, điểm yếu của công ty so với những đối thủ cạnh tranh. 29
2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 30
2.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm thép của công ty theo thị trường. 30
2.2. Giá trị tiêu thụ sản phẩm thép của công ty. 31
NĂM 2002. 32
II. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THÉP CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG HƯNG 33
1.Tình hình mở rộng thị trường của công ty: 33
2. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty: 37
2.1.Những thuận lợi của công ty trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm: 37
2.2.Những khó khăn của công ty trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ: 37
3. Một số thị trường tiềm năng của công ty. 39
3.1. Vùng Đông Nam Bộ : 39
3.2. Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long: 41
III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP VÀ CÔNG TÁC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG HƯNG TRONG THỜI GIAN QUA. 42
1. Những thành tựu mà công ty đã đạt được: 42
2. Những hạn chế trong công tác mở rộng thị trường tiêu thụ thép của công ty trong thời gian qua. 44
3. Nguyên nhân của những hạn chế trên: 45
V.NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIẾU THỤ SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG HƯNG. 46
1. Đặc điểm về nguồn nguyên vật liệu của công ty. 46
2. Đặc điểm về sản phẩm. 47
3. Đặc điểm về lao động. 47
4. Đặc điểm về trang thiết bị máy móc và điều kiện làm việc trong công ty. 48
5. Đặc điểm về vốn. 50
6. Đặc điểm tổ chức tiêu thụ sản phẩm của công ty: 51


CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY TNHH TRUNG HƯNG 52
1. Mục tiêu và phương hướng của ngành thép Việt Nam 52
2. Mục tiêu và phương hướng của công ty. 54
1.1. Đối với thị trường truyền thống: 54
1.2. Đối với thị trường tiềm năng: 55
2. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thép của công ty. 57
2.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường: 57
2.2. Tăng độ thích ứng của sản phẩm: 58
2.3. Giảm thiểu chi phí cho khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. 60
2.3. Thiết lập hợp lý kênh tiêu thụ của sản phẩm: 65
2.4. Tăng cường các chiến dịch quảng cáo, quảng bá thương hiệu của sản phẩm và tên của công ty 66
2.5. Các giải pháp về công tác quản lý. 68
2.6. Các giải pháp về vốn. 68


KẾT LUẬN 70
TÀI LIỆU THAM KHẢO 72


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ thép của công ty TNHH Trung Hưng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ thép của công ty TNHH Trung Hưng sẽ giúp ích cho bạn.