Đề tài: Hoàn thiện chiến lược định vị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bia Việt Hà

MỤC LỤC L Lời mở đầu. 1


Chương I: 3
Tổng quan về thị trường bia Việt Nam 3
I. Tổng quan về thị trường bia. 3
II. Tình hình cạnh tranh trên thị trường. 4


Chương II: 6
Thực trạng về hoạt động định vị của công ty bia Việt Hà. 6
I. Khái quát về công ty bia Việt Hà. 6
1. Lịch sử ra đời và phát triển. 6
2. Lĩnh vực kinh doanh. 8
3. Cơ cấu tổ chức của công ty. 9
4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 10
II. Môi trường kinh doanh. 12
1. Môi trường bên trong công ty. 12
1.1. Vốn. 12
1.2. Lao động. 13
1.3 Công nghệ. 14
2. Môi trường bên ngoài công ty. 15
2.1. Môi trường vĩ mô. 15
2.1.1. Môi trường kinh tế. 15
2.1.2. Môi trường văn hoá. 15
2.1.3. Môi trường dân số. 15
2.1.4. Môi trường luật pháp. 16
21.5. Xu thế hội nhập. 17
2.1.6. Môi trường công nghệ. 17
2.1.7. Tính thời vụ trong việc tiêu dùng. 17
2.2 Môi trường vi mô. 18
2.2.1 Nguồn cung ứng. 18
2.2.2 Trung gian. 19
2.2.3 Khách hàng. 20
2.2.4 Đối thủ cạnh tranh. 20
III. Thực trạng hoạt động định vị. 22
1. Hoạt động marketing nhằm định vị nhãn hiệu. 22
1.1. Lựa chọn chiến lược định vị. 22
1.1.1. Thị trường mục tiêu. 23
1.1.2. Tiêu thức định vị. 24
1.2. Các hoạt động marketing nhằm định vị. 26
1.2.1. Sản phẩm. 26
1.2.2. Giá. 27
1.2.3. Phân phối. 29
1.2.4. Hoạt động xúc tiến hỗn hợp. 30
2. Đánh giá kết quả định vị. 31
3. Nguyên nhân. 38
3.1. Nguyên nhân khách quan. 38
3.2. Nguyên nhân chủ quan. 39


Chương 3: 40
Hoàn thiện chiến lược định vị 40
của công ty bia Việt Hà nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh. 40
I. Phương hướng mục tiêu phát triển. 40
1. Bối cảnh mới. 40
2. Phương hướng phát triển của công ty trong một vài năm tới. 41
II. Một số giải pháp. 42
1. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường. 42
2. Thị trường mục tiêu. 43
3. Tạo hình ảnh trong tâm trí của khách hàng. 44
4. Lựa chọn, khuếch trương điểm khác biệt. 45
5. Các giải pháp marketing hỗ trợ cho chiến lược định vị. 46
5.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm. 46
5.2 Chính sách giá cả. 47
5.3 Chính sách phân phối. 48
5.4 Chính sách xúc tiến hỗn hợp. 49
6. Một số kiến nghị khác. 50
6.1. Đối với công ty. 50
6.2. Đối với nhà nước. 52


Kết luận. 53
Phụ Lục. 54
Tài liệu tham khảo. 58


Xem Thêm: Hoàn thiện chiến lược định vị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bia Việt Hà
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện chiến lược định vị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty bia Việt Hà sẽ giúp ích cho bạn.