Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Quản trị kênh phân ,phối tại Công ty kinh doanh, thời trang Hoà Thọ thuộc công ty, Cổ phần Dệt may H

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị kênh phân ,phối tại Công ty kinh doanh, thời trang Hoà Thọ thuộc công ty, Cổ phần Dệt may H


  LỜI MỞ ĐẦU

    

  Hệ thống kênh phân phối là cầu nối giữa doanh nghiệp với người tiêu dùng, nếu thiếu hệ thống kênh phân phối thì doanh nghiệp khó có thể tồn tại và phát triển bởi vì không phải lúc nào doanh nghiệp cũng đưa được hàng hóa đến được người tiêu dùng cuối cùng. Việc quản trị kênh phân phối giúp doanh nghiệp tạo lập và duy trì được lợi thế canh tranh dài hạn trên thị trường. Vì vậy việc quản trị kênh phân phối hiệu quả là cấn đề cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam trong xu thế hội nhập ngày nay.

  Đề tài “Quản trị kênh phân phối tại Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ thuộc công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ” phân tích, đánh giá hiện trạng và các đặc điểm cơ bản của hệ thống kênh phân phối và công tác quản trị kênh của Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ trong một số năm gần đây, từ đó phát hiện những điều còn bất hợp lý trong công tác quản trị kênh phân phối của Công ty. Trên cơ sở lý luận và thực tế, đề tài đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ.

  Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hệ thống kênh phân phối của Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ trong một số năm gần đây. Bố cục của đề tài như sau:

  Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị kênh phân phối.

  Chương 2: Thực trạng công tác quản trị kênh phân phối của Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ.

  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị kênh phân phối của Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ

  MỤC LỤC

    

  LỜI MỞ ĐẦU

  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KÊNH PHÂN PHỐI VÀ QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI. 1

  1.1. TỔNG QUAN KÊNH PHÂN PHỐI TRONG SẢN XUẤT KINH DOANH 1

  1.1.1. Khái niệm và vai trò của kênh phân phối 1

  1.1.1.1. Khái niệm kênh phân phối 1

  1.1.1.2. Vai trò của kênh phân phối: 2

  1.1.2. Chức năng của kênh phân phối 2

  1.1.2.1. Chức năng trao đổi, mua bán 2

  1.1.2.2. Chức năng chuẩn hoá và phân loại hàng 2

  1.1.2.3. Chức năng vận tải: 3

  1.1.2.4. Chức năng lưu kho và dự trữ hàng hoá: 3

  1.1.2.5. Chức năng tài chính: 3

  1.1.2.6. Chức năng chia sẻ rủi ro: 3

  1.1.2.7. Chức năng thông tin: 3

  1.1.3. Cấu trúc của kênh phân phối 3

  1.1.3.1. Kênh trực tiếp 3

  1.1.3.2. Kênh rút gọn (Kênh cấp1) 4

  1.1.3.3. Kênh đầy đủ (Kênh cấp 2): 4

  1.1.4. Các thành viên của kênh phân phối 5

  1.1.4.1. Người sản xuất 5

  1.1.4.2. Người trung gian 6

  1.1.4.3. Người sử dụng cuối cùng 7

  1.1.4.4. Các tổ chức bổ trợ 7

  1.1.5. Tổ chức và hoạt động của kênh phân phối 8

  1.1.5.1. Tổ chức của kênh phân phối 8

  1.1.5.2. Sự hoạt động của kênh phân phối: 9

  1.2. QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI 11

  1.2.1. Khái niệm và các yêu cầu của quản trị kênh phân phối 11

  1.2.1.1. Khái niệm quản trị kênh phân phối 11

  1.2.1.2. Các yêu cầu của quản trị kênh phân phối: 11

  1.2.2. Nội dung cơ bản của hoạt động quản trị kênh phân phối 12

  1.2.2.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh 12

  1.2.2.2. Chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối 16

  1.2.2.3. Chính sách đánh giá và thưởng phạt các thành viên trong kênh phân phối: 19

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY KINH DOANH THỜI TRANG THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY HOÀ THỌ 22

  2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY 22

  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Dệt may Hoà Thọ 22

  2.1.1.1. Quá trình hình thành 22

  2.1.1.2. Quá trình phát triển 23

  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn 25

  2.1.2.1. Chức năng: 25

  2.1.2.2. Nhiệm vụ. 26

  2.1.2.3. Quyền hạn. 27

  2.1.3. Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý 27

  2.1.3.1.Sơ đồ tổ chức. 27

  2.1.3.2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng ban, bộ phận trong công ty. 29

  2.1.4.Công ty kinh doanh thời trang Hoà Thọ 38

  2.1.4.1. Giới thiệu chung về công ty: 38

  2.1.4.2. Cơ cấu tổ chức: 39

  2.1.4.3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 39

  2.1.4.4. Nguồn nhân lực của công ty: 40

  2.1.4.3. Tình hình kinh doanh của công ty kinh doanh thời trang Hòa Thọ 41

  2.1.5. Những đặc điểm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 42

  2.1.5.1. Đặc điểm về sản phẩm: 42

  2.1.5.2. Đặc điểm về thị trường 43

  2.1.5.3. Đặc điểm về đối thủ cạnh tranh 43

  2.1.5.4. Đặc điểm về môi trường văn hoá của doanh nghiệp 44

  2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN PHỐI TẠI CÔNG TY 44

  2.2.1. Hệ thống kênh phân phối hiện tại của Công ty 44

  2.2.1.1. Kênh phân phối trực tiếp 45

  2.2.1.2. Kênh phân phối rút gọn: 47

  2.2.2. Thực trạng tình hình quản trị kênh phân phối của Công ty kinh doanh thời trang 49

  2.2.2.1. Chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh phân phối: 49

  2.2.2.2. Các chính sách khuyến khích đối với các thành viên trong kênh 51

  2.2.2.3. Chính sách đánh giá và thưởng phạt các thành viên trong kênh phân phối 53

  3.1. NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHUNG CỦA NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020 58

  3.1.1. Nhiệm vụ: 58

  3.1.2. Mục tiêu chung của ngành Dệt may : 59

  3.2. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA CÔNG TY KINH DOANH THỜI TRANG HOÀ THỌ 59

  3.2.1. Cơ hội: 59

  3.2.2. Thách thức: 60

  3.3. MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY KINH DOANH THỜI TRANG HOÀ THỌ 60

  3.3.1. Tầm nhìn và sứ mệnh của Công ty Cổ phần Dệt may Hòa Thọ 60

  3.3.2. Mục tiêu kinh doanh của Công ty: 61

  3.3.2.1. Mục tiêu 61

  3.3.2.2. Phương hướng kinh doanh của Công ty 62

  3.3.2.3. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: 63

  3.3.2. Mục tiêu của kênh phân phối: 64

  3.4. GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ KÊNH PHÂN CỦA CÔNG TY KINH DOANH THỜI TRANG HOÀ THỌ 65

  3.4.1. Hoàn thiện chính sách tuyển chọn các thành viên trong kênh: 65

  3.4.1.1. Hoàn thiện các tiêu chuẩn tuyển chọn các thành viên kênh phân phối 67

  3.4.1.2. Hoàn thiện qui trình tuyển chọn thành viên vào kênh của công ty: 69

  3.4.1.3. Hoàn thiện chính sách tuyển dụng và đào tạo lực lượng bán hàng trong kênh trực tiếp: 72

  3.4.2. Hoàn thiện chính sách khuyến khích các thành viên trong kênh phân phối: 73

  3.4.3. Hoàn thiện chính sách đánh giá thưởng phạt các thành viên trong kênh phân phối: 76

  3.4.3.1. Căn cứ hoàn thiện các tiêu chuẩn mà công ty đang áp dụng để đánh giá các thành viên: 76

  3.4.3.2. Áp dụng phương pháp đánh giá thành viên kênh: 77

  3.4.3.3. Hoàn thiện công tác khen thưởng, động viên: 78


  KẾT LUẬN


  Xem Thêm: Quản trị kênh phân ,phối tại Công ty kinh doanh, thời trang Hoà Thọ thuộc công ty, Cổ phần Dệt may H
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị kênh phân ,phối tại Công ty kinh doanh, thời trang Hoà Thọ thuộc công ty, Cổ phần Dệt may H sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status