Đề tài: Các giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH thép Thành Đô


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ CÁC GIẢI PHÁP KINH TẾ - TÀI CHÍNH NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM VÀ TĂNG DOANH THU 3
1.1 Những vấn đề chung về công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường 3
1.1.1. Tiêu thụ sản phẩm . 3
1.1.2.Doanh thu bán hàng . 4
1.1.3.3 Chất lượng sản phẩm, hàng hoá 8
1.1.3.4 Kết cấu sản phẩm hàng hoá tiêu thụ . 8
1.1.3.5 Giá cả sản phẩm hàng hoá dịch vụ 9
1.1.3.6.Công tác tổ chức bán hàng của doanh nghiệp . 10
1.1.3.7.Thị trường tiêu thụ . 11
1.2. Sự cần thiết phải sử dụng các giải pháp kinh tế-tài chính nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 11
1.2.1.Sự cần thiết đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm . 11
1.2.2 Mối quan hệ giữa tiêu thụ sản phẩm và tài chính doanh nghiệp . 13
1.2.3. Sự cần thiết phải sử dụng các biện pháp kinh tế-tài chính nhằm đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp . 15
1.3.Một số giải pháp kinh tế- tài chính chủ yếu nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm tăng doanh thu bán hàng đối với các doanh nghiệp . 16
1.3.1. Chú trọng đầu tư vào điều tra,nghiên cứu thị trường . 16
1.3.2. Nâng cao chất lượng sản phẩm 17
1.3.3. Xây dựng chiến lược về giá linh hoạt . 17
1.3.4. Quan tâm tới hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm, dịch vụ 18
1.3.5. Tổ chức tốt công tác bán hàng . 18
1.3.6. Các biện pháp hỗ trợ tiêu thụ. . 20
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH THÉP THÀNH ĐÔ 21
2.1. Khái quát chung về công ty TNHH thép Thành Đô . 21
2.1.1. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty 21
2.1.2.Đặc điểm Tổ chức quản lý của công ty . 22
2.1.2.1.Đặc điểm về tổ chức nhân sự . 22
2.1.2.2. Tổ chức về bộ máy quản lý của công ty 22
2.1.2.3. Thị trường yếu tố đầu vào 28
2.1.2.4 Thị trường yếu tố đầu ra và đối thủ cạnh tranh . 28
2.1.3. Khái quát tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của công ty . 29
2.2 . Thực trạng về công tác tiêu thụ và tăng doanh thu bán hàng của công ty TNHH thép Thành Đô trong thời gian qua 34
2.2.1. Những thuận lợi và khó khăn . 34
2.2.2. Tình hình tiêu thụ và tăng doanh thu bán hàng của công ty TNHH thép Thành Đô 36
2.2.2.1. Đặc điểm tiêu thụ sản phẩm . 36
2.2.2.2. Công tác lập kế hoạch tiêu thụ sản phẩm ở công ty TNHH thép Thành Đô. 38
2.2.2.3. Tình hình thực hiện kế hoạch tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2009. 42
2.2.3. Phân tích tình hình thực hiện tăng doanh thu bán hàng trong 2 năm 2008 và năm 2009. 44
2.2.3.1. Kết quả thực hiện. 44
2.2.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu bán hàng. 48
2.3. Các biện pháp kinh tế- tài chính đã được công ty sử dụng để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm trong năm 2009. . 60
2.3.1. Chính sách giá cả linh hoạt 60
2.3.2. Trả hoa hồng cho đại lý . 60
2.3.3. Đa dạng hóa hình thức thanh toán . 61
2.4. Những vấn đề đặt ra đối với công tác tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH thép Thành Đô. 61
CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM, TĂNG DOANH THU BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH THÉP THÀNH ĐÔ 63
3.1. Những định hướng của công ty trong thời gian tới. . 63
3.2. Một số giải pháp tài chính chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và tăng doanh thu bán hàng. 64
3.2.1. Giữ vững thị trường truyền thống đồng thời mở rộng hơn nũa thi trường tiêu thụ cuả công ty. 65
3.2.2. Công tác thanh toán và kỷ luật thanh toán với khách hàng . 67
3.2.3. Công tác điều tra thị trường và khách hàng của công ty 68
3.2.4. Thực hiện tốt công tác yểm trợ, xúc tiến bán hàng 70
3.2.5. Quản lý hàng tồn kho . 71
KẾT LUẬN . 73
TÀI LIỆU THAM KHẢO . 74


Xem Thêm: Các giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH thép Thàn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp chủ yếu để đẩy mạnh công tác tiêu thụ và doanh thu bán hàng tại Công ty TNHH thép Thàn sẽ giúp ích cho bạn.